Vilkår for bruk

VILKÅR FOR BRUK


Velkommen til det offisielle internettnettstedet ("nettstedet") til Private Scandinavian Sparkasse, Limited ("PSS"). Informasjonen på dette nettstedet er av generell karakter, og brukerne bør ikke stole på informasjonen i dette dokumentet om et spesifikt problem uten å ta bank-, investerings- eller finansiell eller annen profesjonell rådgivning. PSS krever at alle personer som bruker dette nettstedet leser og godkjenner følgende informasjon.

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Ved å få tilgang til dette nettstedet og alle sider herav godtar du å godta betingelsene nedenfor. HVIS DU IKKE ER ENIGT, GÅ IKKE TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET ELLER SIDENE HEROF.

1. Endringer i vilkårene for bruk

PSS kan når som helst og uten forhåndsvarsel endre disse vilkårene for bruk. Du bør gå gjennom den nyeste versjonen av disse vilkårene for bruk ved å gå til PSS -nettstedet og klikke på hyperkoblingen for vilkår for bruk nederst på siden. Din fortsatte tilgang til og bruk av dette nettstedet utgjør din aksept av disse vilkårene for bruk som endret. Den eneste meldingen om endringer eller modifikasjoner av disse vilkårene for bruk vil være av PSS publisering revidert bruk på dette nettstedet; PSS vil ikke varsle deg separat om endringer eller modifikasjoner.

 

2. Bruk av informasjon og materialer

Informasjonen på dette nettstedet utgjør ikke et tilbud eller oppfordring til investeringstjenester, finansielle eller bankmessige alternative tjenester levert av PSS. Innholdet på dette nettstedet er til informasjonsformål og danner ikke en kontrakt eller grunnlag for en avtale, som bare kan oppnås ved å fylle ut de aktuelle spørreskjemaene for kontosøknad, fylle ut de riktige kontoskjemaene som kan sendes til deg, sammen med de nødvendige bekreftelsesinformasjon og samtykke fra PSS for å opprette et medlemsforhold til deg og i forbindelse med dette for å åpne en eller flere kontoer for deg.

Dette nettstedet bør ikke betraktes som et tilbud eller oppfordring til å selge besparelser, lån, investeringer, finansielle eller andre tjenester eller produkter i noen jurisdiksjon der et slikt tilbud eller oppfordring ikke er lovlig, eller der personen som gir et slikt tilbud eller oppfordring ikke er kvalifisert til å gjøre det eller til alle som det er ulovlig å gi slike tilbud eller oppfordring til. Siden distribusjon av materialet beskrevet på dette nettstedet kan være begrenset av loven i visse jurisdiksjoner, må personer som besøker dette nettstedet informere seg om og følge slike begrensninger.

Bortsett fra som ellers uttrykkelig tillatt av de foregående avsnittene, samtykker du i ikke å reprodusere, overføre, formidle, selge, distribuere, publisere, utleie eller sirkulere noen av tjenestene i tidspunkter her TIDLIGERE UTTRYKK SKRIFTIG SAMTYKK AV PSS OG/ELLER DATAVERDIGERENE. I tillegg skal du IKKE, UTEN FØRRE UTTRYKKELIG SKRIFTLIG SAMTYKK AV PSS OG DE RELEVANTE DATAVERDIGERINGENE, LAGE KOPIER AV NOEN AV PROGRAMVAREN ELLER DOKUMENTASJONEN SOM KAN GJØRES, ELEKTRONISK ELLER ANDRE, INKLUDERT, MÅLIG, MÅLIG, MÅLIG, MÅLIG, MÅLIG, MÅLIG, MÅLIG, MOT, DEMONTERING ELLER Å SKAPE DERIVATIVE ARBEIDER.

 

3. Begrensninger på investeringsveiledning og profesjonell rådgivning

Uten å begrense det foregående, har PSSs tjenester og investeringsbiler beskrevet heri ikke blitt registrert eller lisensiert i henhold til amerikansk verdipapirlovgivning og blir ikke tilbudt eller solgt, direkte eller indirekte, i USA eller noen av dets territorier eller eiendeler eller områder underlagt dens jurisdiksjon eller borgere eller personer derav. Ettersom tjenestene og investeringsmiddelene som er beskrevet her, kan være begrenset av loven i visse jurisdiksjoner, bør du informere deg selv om slike begrensninger i ditt hjemland. Hvis du er bosatt i et land der tjenestene som er beskrevet her, ikke er tilgjengelige, eller du på annen måte er begrenset på noen som helst måte, ikke prøv å registrere deg som medlem av denne finansinstitusjonen eller bruke den. Vær også oppmerksom på at tjenestene som er beskrevet her, ikke er tilgjengelige for noen som i henhold til lovene i landet han eller hun er bosatt i, er mindreårig eller på annen måte ikke er kvalifisert for å være part i en kontrakt. Enkelte tjenester og investeringskjøretøy som tilbys av PSS er kanskje ikke tilgjengelige for visse nåværende og/eller potensielle medlemmer, enten som følge av deres bostedsland eller av andre årsaker, og det bør henvises spesifikt til eventuelle ansvarsfraskrivelser og de spesielle bruksvilkårene. som styrer hvert service- og investeringsmiddel.

Alle tjenester og investeringsbiler tilbys etter eget skjønn fra PSS. PSS forbeholder seg retten til å avslå søknader om registrering og å annullere enhver transaksjon som er inngått av en forbudt person beskrevet ovenfor. Å åpne en konto hos PSS og bruke noen av tjenestene eller investeringskjøretøyene beskrevet av en person vil utgjøre en erklæring om at slik person ikke er forbudt fra slik bruk, og at all informasjon som er gitt i forbindelse med dette, er nøyaktig og fullstendig. Ingen informasjon på nettstedet utgjør en anbefaling eller en invitasjon til å kjøpe eller oppfordring til et tilbud om å selge verdipapirer eller et tilbud om å akseptere innskudd eller å tilby andre produkter eller tjenester eller investeringsmidler i noen jurisdiksjon til noen som det kan være til ulovlig å komme med en slik anbefaling, invitasjon, oppfordring eller tilbud.

 

4. Nøyaktighet av informasjon

Informasjonen på dette nettstedet kan endres og oppdateres uten varsel fra tid til annen. Meldinger og informasjon som sendes over Internett er muligens ikke fri for interferens fra tredjeparter og bør verifiseres uavhengig av hverandre. Det er brukerens ansvar å sørge for at virus ikke kommer inn i systemet og PSS påtar seg intet ansvar i denne forbindelse. Verken PSS (eller noen annen person som er involvert i tilbudet og vedlikeholdet av dette nettstedet) tar noe ansvar for nøyaktigheten av informasjonen som er gitt på nettstedet, og bruk av slik informasjon er på brukerens egen risiko. PSS påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av hvilken som helst art, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, goodwill eller noen form for økonomisk eller annen økonomisk eller direkte eller spesiell indirekte eller følgeskade uansett om det oppstår uaktsomhet eller for brudd kontrakt eller annen plikt som følge av bruk av eller avhengighet av informasjonen på dette nettstedet.

 

5. Utelukkelse av garantier

Bortsett fra instruksjonene som er gitt om bruk av innskudds- og betalingstjenester og informasjon om renter som for tiden gjelder, gir PSS ingen garanti og fraskriver seg (i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov) alt ansvar for data, informasjon eller råd du får fra nettstedet, inkludert enhver konsekvens av å handle på grunnlag av slike data, informasjon eller råd. Informasjonen på dette nettstedet kan ikke kopieres, overføres eller reproduseres på noen som helst måte eller på noen måte uten forutgående samtykke fra PSS. Alle opphavsrettigheter og lignende rettigheter i utformingen og innholdet på dette nettstedet er forbeholdt PSS og dets lisensgivere.

 

6. Innleveringer

Ved å sende inn ideer, forslag, dokumenter og/eller forslag til PSS via kontaktene våre, godtar og godtar du at: (a) bidragene dine ikke inneholder konfidensiell eller proprietær informasjon; (b) PSS ikke er underlagt taushetsplikt, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til bidragene; (c) PSS skal ha rett til å bruke eller avsløre (eller velge å ikke bruke eller avsløre) slike bidrag for ethvert formål, på noen måte, i alle medier over hele verden; (d) PSS kan ha noe som ligner på bidragene som allerede er under vurdering eller under utvikling; (e) Dine bidrag blir automatisk PSS 'eiendom uten noen forpliktelse fra PSS til deg; og (f) du har under ingen omstendigheter krav på noen form for kompensasjon eller refusjon av noe slag fra PSS.

 

7. Indemnity

Du godtar å holde PSS og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere skadesløse for ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatkostnader, fra tredjepart på grunn av eller som følge av innhold du sender inn , legge ut, overføre, modifisere eller på annen måte gjøre tilgjengelig via PSS -tjenestene, din bruk av PSS -tjenestene, din forbindelse til PSS -tjenestene, brudd på bruksvilkårene eller brudd på andre rettigheter.

 

8. Avslutning

Du kan avslutte din PSS -konto, enhver tilknyttet e -postadresse og tilgang til PSS -tjenestene ved å sende en slik oppsigelsesforespørsel til PSS. Du godtar at PSS, uten forhåndsvarsel, umiddelbart kan avslutte, begrense tilgangen til eller suspendere PSS -kontoen din, en tilknyttet e -postadresse og tilgang til PSS -tjenestene. Årsak for slik oppsigelse, begrensning av tilgang eller suspensjon skal omfatte, men ikke være begrenset til, (a) brudd eller brudd på vilkårene for bruk eller andre innarbeidede avtaler eller retningslinjer, (b) forespørsler fra politimyndigheter eller andre offentlige etater, ( c) seponering eller vesentlig modifikasjon av PSS -tjenestene (eller deler av dem), (d) uventede tekniske eller sikkerhetsmessige problemer eller problemer, (e) lengre perioder med inaktivitet, (f) og/eller engasjement fra deg i uredelig eller ulovlig virksomhet . Videre godtar du at alle oppsigelser, begrensninger i tilgang og suspensjoner av årsak skal skje etter PSSs eget skjønn, og at PSS ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for avslutning av kontoen din, tilknyttet e -postadresse eller tilgang til PSS -tjenestene.

 

9. Opphavsrett

Opphavsretten til informasjonen på dette nettstedet består av internasjonale traktater og lovene i mange land. Det eies av Scandinavia AS. med mindre annet er angitt. Du kan laste ned en enkelt kopi av dette dokumentet og lage en enkelt papirkopi, der det er nødvendig for bruk som referanse. Med mindre det er tillatt i gjeldende lover, må ingen del av denne publikasjonen på annen måte reproduseres, tilpasses, utføres offentlig eller overføres i noen form ved noen prosess (grafisk, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering, opptak, taping eller lagring i informasjonsinnhenting system) uten spesifikt skriftlig samtykke fra Scandinavia AS.