Risikoopplysninger

RISIKOOPPLYSNINGER


A. Utsteders risikofaktorer

PSS kan når som helst og uten forhåndsvarsel endre disse vilkårene for bruk. Du bør gå gjennom den nyeste versjonen av disse vilkårene for bruk ved å gå til PSS -nettstedet og klikke på hyperkoblingen for vilkår for bruk nederst på siden. Din fortsatte tilgang til og bruk av dette nettstedet utgjør din aksept av disse vilkårene for bruk som endret. Den eneste meldingen om endringer eller modifikasjoner av disse vilkårene for bruk vil være av PSS publisering revidert bruk på dette nettstedet; PSS vil ikke varsle deg separat om endringer eller modifikasjoner.

1. PSS som utsteder eller motpart

Når PSS er utsteder eller motpart for de relevante finansielle instrumentene, bærer en investering i slike finansielle instrumenter risikoen for at PSS ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til de relevante finansielle instrumentene på en relevant forfallsdato.

For å vurdere risikoen bør potensielle investorer vurdere all informasjon i tilbudsdokumentene om de relevante finansielle instrumentene og rådføre seg med sine egne profesjonelle rådgivere hvis de anser det nødvendig.

Risikoen knyttet til PSSs evne til å oppfylle sine forpliktelser med hensyn til slike finansielle instrumenter er beskrevet med henvisning til kredittvurderinger tildelt av uavhengige ratingbyråer. En rating er ikke en anbefaling om å kjøpe, selge eller eie finansielle instrumenter og kan til enhver tid bli suspendert, redusert eller trukket tilbake av det tildelende ratingbyrået. En suspensjon, reduksjon eller tilbaketrekking av en tildelt rating kan påvirke markedsprisen på noen finansielle instrumenter der PSS er utsteder negativt.

Vurdering av ansvarlige forpliktelser Alle finansielle instrumenter som er PSS 'ansvarlige forpliktelser, kan vurderes lavere enn de som er angitt ovenfor, fordi kravene som følger av disse forpliktelsene i tilfelle av en insolvens eller likvidasjon av PSS er underordnet kravene til PSS -kreditorer som ikke også er underordnet.

Verdien av finansielle instrumenter der PSS er utsteder eller motpart forventes delvis påvirket av investorers generelle vurdering av PSS kredittverdighet. Enhver reduksjon i kredittverdigheten til PSS kan resultere i en reduksjon i verdien av slike finansielle instrumenter. Hvis det påbegynnes en konkursbehandling for PSS, kan retur til en innehaver av eller en part i et slikt finansielt instrument være begrenset, og eventuell gjenoppretting vil sannsynligvis bli vesentlig forsinket.

B. Generelle risikofaktorer knyttet til finansielle instrumenter

1. Ingen betalinger eller leveranser før oppgjør

Potensielle investorer bør merke seg at der det ikke skal foretas periodiske rentebetalinger eller andre utdelinger i løpet av løpet av et finansielt instrument, hvor slike finansielle instrumenter er i form av verdipapirer eller på annen måte kan omsettes, en realisering i sekundærmarkedet for slike finansielle instrumenter kan være den eneste avkastningen som potensielt er tilgjengelig for investoren før oppgjør av slike finansielle instrumenter. Investorer bør imidlertid merke seg risikofaktorene beskrevet under overskriftene “markedsverdi” og “finansielle instrumenter kan være illikvide” som er angitt under overskriften “D. Markedsfaktorer ”nedenfor i denne forbindelse.

2. Tidlig oppsigelse av ekstraordinære årsaker, ulovlighet og force majeure

Hvis det er angitt i vilkårene for noen finansielle instrumenter, hvis PSS eller den relevante tredjeparten, etter hva som er tilfelle, bestemmer at oppfyllelsen av sine forpliktelser i forhold til de relevante finansielle instrumentene har blitt ulovlig eller upraktisk helt eller delvis av en eller annen grunn, eller PSS eller den relevante tredjeparten, alt etter hva som er tilfelle, bestemmer at det av årsaker utenfor kontrollen ikke lenger er lovlig eller praktisk for det å opprettholde sine sikringsordninger med med hensyn til slike finansielle instrumenter av en eller annen grunn, kan PSS eller den relevante tredjeparten, etter behov, etter eget skjønn og uten forpliktelse avslutte slike finansielle instrumenter tidlig. Potensielle kjøpere bør gjennomgå vilkårene og betingelsene for de relevante finansielle instrumentene for å finne ut om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter, og hva er konsekvensene av en slik oppsigelse, inkludert hva som eventuelt skal betales som følge av dette.

3. Markedsforstyrrelser, justeringer og tidlig avslutning av finansielle instrumenter

I så fall, angitt i vilkårene for eventuelle finansielle instrumenter, kan den aktuelle beregningsagenten fastslå at en markedsforstyrrelse har skjedd eller eksisterer på et relevant tidspunkt. Enhver slik avgjørelse kan forsinke verdsettelsen med hensyn til den relevante underliggende som kan ha en effekt på verdien av de relevante finansielle instrumentene og/eller kan forsinke oppgjøret for slike finansielle instrumenter.

I tillegg, hvis det er angitt i vilkårene for eventuelle finansielle instrumenter, kan beregningsagenten foreta justeringer av slike vilkår og betingelser for å ta hensyn til relevante justeringer eller hendelser i forhold til det underliggende, inkludert, men ikke begrenset til, å bestemme en etterfølger til den relevante underliggende eller dens utsteder eller dens sponsor, alt etter hva som er tilfellet. I tillegg kan PSS eller den relevante tredjeparten, etter omstendighetene, under visse omstendigheter avslutte de relevante finansielle instrumentene tidlig etter en slik hendelse.

Potensielle kjøpere bør gjennomgå vilkårene for de relevante finansielle instrumentene for å finne ut om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter og hva som utgjør en relevant justering eller hendelse.

4. Beskatning

Potensielle kjøpere og selgere av finansielle instrumenter bør være klar over at de kan bli pålagt å betale frimerkeskatter eller andre dokumentaravgifter i samsvar med lovene og praksisen i landet der de relevante finansielle instrumentene overføres.

Betaling og/eller levering av ethvert beløp som skyldes for finansielle instrumenter kan være betinget av betaling av visse skatter, avgifter og/eller utgifter som angitt i vilkårene for de relevante finansielle instrumentene. PSS eller den relevante tredjeparten har, alt etter hva som er tilfelle, rett til, men kan ikke være forpliktet, til å holde tilbake eller trekke fra et beløp som skal betales eller leveres under slike finansielle instrumenter, det beløpet eller den delen som er nødvendig for å gjøre rede for eller betale skatt, avgifter, gebyrer, forskuddstrekk eller annen betaling.

Potensielle investorer bør gjennomgå vilkårene for de relevante finansielle instrumentene for å finne ut om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter.

Potensielle kjøpere som er i tvil om skatteposisjonen, bør konsultere sine egne uavhengige skatterådgivere. I tillegg bør potensielle kjøpere være klar over at skattelovgivningen og deres anvendelse av de relevante skattemyndighetene endres fra tid til annen. Følgelig er det ikke mulig å forutsi den presise skattebehandlingen som vil gjelde til enhver tid.

5. Treningsvarsel og sertifiseringer

Hvis noen finansielle instrumenter er underlagt bestemmelser om levering av en treningsmelding og slik melding mottas av parten eller partene som er angitt etter den siste tiden som er angitt i vilkårene for de relevante finansielle instrumentene, kan det ikke anses å være behørig levert til noen senere dag. Slik ansett forsinkelse kan i tilfelle kontantoppgjørte finansielle instrumenter øke eller redusere kontantbeløpet som skal betales ved oppgjøret fra hva det ellers ville ha vært, men for en slik ansett forsinkelse.

Når det gjelder finansielle instrumenter som bare kan utøves på en dag eller bare i løpet av en treningsperiode, og som ikke er uttrykt for å bli utøvd automatisk, skal enhver melding om utøvelsen bli levert innen det siste tidspunktet spesifisert i vilkårene for de relevante finansielle instrumentene , skal være ugyldig.

Unnlatelse av å levere noen sertifiseringer som kreves av vilkårene for en utstedelse av finansielle instrumenter, kan føre til tap eller manglende evne til å motta beløp eller leveranser som ellers skyldes på grunn av slike finansielle instrumenter. Potensielle kjøpere bør gjennomgå vilkårene for de relevante finansielle instrumentene for å finne ut om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter.

Finansielle instrumenter som ikke utøves i samsvar med deres vilkår og betingelser, vil utløpe verdiløse. Potensielle kjøpere bør gjennomgå vilkårene og betingelsene for de relevante finansielle instrumentene for å finne ut om slike finansielle instrumenter er gjenstand for automatisk utøvelse, og når og hvordan en varsel kan gis gyldig.

6. Tidsforsinkelse etter trening

Når finansielle instrumenter skal utøves og gjøres opp med en kontant betaling, kan det etter utøvelse av dem være et tidsforsinkelse mellom tidspunktet for utøvelsen og det tidspunktet det aktuelle kontantbeløpet knyttet til slik utøvelse blir bestemt. Enhver slik forsinkelse mellom tidspunktet for utøvelsen og fastsettelsen av kontantbeløpet vil bli spesifisert i vilkårene for de relevante finansielle instrumentene. En slik forsinkelse kan imidlertid være vesentlig lengre, spesielt i tilfelle forsinkelse i utøvelsen av slike kontantoppgjørte finansielle instrumenter som følge av daglige maksimale utøvelsesbegrensninger eller etter at beregningsagenten har fastslått at det har skjedd en markedsforstyrrelse på et relevant tidspunkt. Gjeldende kontantbeløp kan redusere eller øke fra det det ville ha vært, men for en slik forsinkelse.

Potensielle kjøpere bør gjennomgå vilkårene for de relevante finansielle instrumentene for å finne ut om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter.

7. Meget volatile markeder

Finansielle instrumenter kan være knyttet til prisene på råvarekontrakter og derivater, inkludert futures og opsjoner som er svært volatile. Prisbevegelser på terminkontrakter, futureskontrakter og andre derivatkontrakter som et finansielt instrument kan knyttes til, påvirkes blant annet av renter, endrede forhold mellom tilbud og etterspørsel, handels-, finans-, monetære og valutakontrollprogrammer og politikk for regjeringer og nasjonale og internasjonale politiske og økonomiske hendelser og politikk. I tillegg griper regjeringene innimellom, direkte eller indirekte og ved regulering i visse markeder, spesielt i valutaer og renterelaterte futures og opsjoner. Slik inngrep er ofte ment direkte å påvirke prisene og kan sammen med andre faktorer få alle slike markeder til å bevege seg raskt i samme retning på grunn av blant annet rentesvingninger. Enhver slik inngrep kan ha en negativ effekt på verdien av visse finansielle instrumenter.

8. Kommisjon

Før en investor kjøper et finansielt instrument, bør den innhente detaljer om alle provisjoner og andre gebyrer som du vil være ansvarlig for. Hvis noen avgifter ikke er uttrykt i pengevilkår (men for eksempel som prosent av kontraktsverdi), bør den innhente en klar og skriftlig forklaring, inkludert passende eksempler, for å fastslå hva slike gebyrer sannsynligvis vil bety i spesifikke pengevilkår. Når det gjelder futures, når provisjon belastes som en prosentandel, vil det normalt være som en prosentandel av den totale kontraktsverdien, og ikke bare som en prosentandel av en første betaling.

C. Produktspesifikke risikofaktorer

1. Produktspesifikke risikofaktorer

Ulike finansielle instrumenter involverer forskjellige eksponeringsnivåer for risiko, og når de skal avgjøre om de skal handle med eller kjøpe finansielle instrumenter, bør potensielle investorer ta hensyn til følgende.

En investering i eventuelle finansielle instrumenter innebærer risiko. Disse risikoene kan blant annet omfatte aksjemarked, obligasjonsmarked, valuta, rente, volatilitet i markedet og økonomiske, politiske og regulatoriske risikoer og enhver kombinasjon av disse og andre risikoer. Noen av disse risikoene diskuteres kort nedenfor.

Potensielle kjøpere bør ha erfaring med transaksjoner i instrumenter som de relevante finansielle instrumentene og underliggende for slike finansielle instrumenter.

Potensielle kjøpere bør forstå risikoen forbundet med en investering i de relevante finansielle instrumentene og bør bare ta en investeringsbeslutning etter grundig vurdering, med sine juridiske, skattemessige, regnskapsmessige og andre rådgivere, om (a) egnetheten til en investering i den relevante finansielle instrumenter i lys av deres egne økonomiske, skattemessige og andre omstendigheter, (b) informasjonen i tilbudsdokumentet om de relevante finansielle instrumentene og (c) den relevante underliggende.

Finansielle instrumenter kan falle i verdi, og når finansielle instrumenter er kapitalbeskyttet, bør investorer merke seg at uansett investering i slike finansielle instrumenter, vil kontantbeløpet som forfaller aldri være mindre enn et spesifisert minimumskontantbeløp.

En investering i et hvilket som helst finansielt instrument bør bare foretas etter å ha vurdert retningen, tidspunktet og størrelsen på potensielle fremtidige endringer i verdien av det relevante underliggende og/eller i sammensetningen og/eller beregningsmetoden for det relevante underliggende, som avkastningen av enhver slik investering vil blant annet være avhengig av slike endringer.

En investor i et finansielt instrument må generelt ha rett om retningen, tidspunktet og størrelsen på en forventet endring i verdien av den relevante underliggende. Mer enn én risikofaktor kan ha samtidig effekt med hensyn til et finansielt instrument slik at effekten av en bestemt risikofaktor ikke er forutsigbar. I tillegg kan mer enn én risikofaktor ha en sammensatt effekt som kanskje ikke er forutsigbar.

Det kan ikke gis sikkerhet for hvilken effekt en kombinasjon av risikofaktorer kan ha på verdien av et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til en underliggende representerer en investering knyttet til den økonomiske utviklingen til relevante underliggende og potensielle investorer bør merke seg at avkastningen (hvis noen) på deres investering i slike finansielle instrumenter vil avhenge av ytelsen til slike underliggende.

Potensielle investorer bør også merke seg at selv om markedsverdien av slike finansielle instrumenter er knyttet til slike underliggende og vil bli påvirket (positivt eller negativt) av slike underliggende, kan det hende at enhver endring ikke er sammenlignbar og kan være uforholdsmessig.

Det er umulig å forutsi hvordan nivået på den relevante underliggende vil variere over tid. I motsetning til en direkte investering i den relevante underliggende, representerer slike finansielle instrumenter retten til å motta betaling eller levering av det relevante beløpet (e) på den spesifiserte eller fastsettbare datoen (e) for slike finansielle instrumenter som kan omfatte periodiske rentebetalinger (hvis spesifisert i vilkårene for slike finansielle instrumenter), som alle eller noen kan bestemmes med henvisning til resultatene til den relevante underliggende. De gjeldende vilkårene og betingelsene vil fastsette bestemmelsene for fastsettelse av beløp (e) som skal betales eller skal leveres, etter behov, på den eller de angitte dato (er) for de relevante finansielle instrumentene, inkludert eventuelle periodiske rentebetalinger .

Potensielle investorer I finansielle instrumenter knyttet til en underliggende MUST lese betingelsene og vilkårene i den relevante finansielle instrumenter for å finne ut hva den relevante underliggende ER og for å se hvordan både eventuelle beløp betales eller blir leveransen, som tilfellet kan være, bestemmes og NÅR SLIKT BELØP (ER) ER BETALINGSBARE OG/ELLER LEVERINGSBARE, SOM SAKEN KAN VÆRE, FØR DU TAR EN BESLUTNING OM Å KJØPE SÅNNE FINANSIELLE INSTRUMENTER.

Den eneste avkastningen på finansielle instrumenter kan være den potensielle betalingen eller leveringen av beløpene som skal betales ved innløsning eller innløsning eller på annen måte forfaller, og betaling av periodiske rentebetalinger, og potensielle kjøpere bør gjennomgå vilkårene og betingelsene for den relevante finansielle instrumenter for å finne ut hvilket beløp som skal betales og/eller skal leveres, hvilke omstendigheter og når.

PSS eller den relevante tredjeparten, etter behov, kan utstede flere utgaver av finansielle instrumenter knyttet til den samme underliggende. Imidlertid kan det ikke gis sikkerhet for at PSS eller den relevante tredjeparten, etter behov, vil utstede mer enn ett emne av finansielle instrumenter knyttet til slike underliggende. Til enhver tid kan antall utestående finansielle instrumenter være betydelig.

Finansielle instrumenter kan blant annet være knyttet til aksjepapirer, indekser, valutaer, kreditt fra spesifiserte enheter, derivater, råvarer og/eller råvarefutures, private equity eller illikvide eiendeler og eiendom, verdipapirer med lav kredittkvalitet, verdipapirer i nød, investeringer i fremvoksende eller utviklende markeder og/eller fondsandeler inkludert hedgefond.

2. Finansielle instrumenter knyttet til aksjepapirer

Når det gjelder finansielle instrumenter knyttet til en egenkapitalpapir eller kurv med aksjepapirer, kan investorer på den spesifiserte eller fastsettbare datoen (e) for slike finansielle instrumenter motta enten fysisk levering av et gitt antall av de relevante aksjepapirene og/eller betaling av et beløp bestemt med referanse til verdien av de relevante aksjepapirene på en gitt dato eller datoer sammenlignet med en annen dato. Følgelig kan en investering i slike finansielle instrumenter bære lignende markedsrisiko som en direkte investering i de relevante aksjepapirene, og investorer bør ta råd deretter. Renter (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter, kan beregnes ut fra verdien av ett eller flere aksjepapirer på en gitt dato eller datoer sammenlignet med en annen dato eller datoer eller ved henvisning til utbytte betalt for slik egenkapital. verdipapirer.

I forhold til slike finansielle instrumenter vil ingen utsteder av de relevante aksjepapirene ha deltatt i utarbeidelsen av et tilbudsdokument knyttet til de relevante finansielle instrumentene eller vilkårene for de relevante finansielle instrumentene, og PSS vil ikke foreta undersøkelser eller forespørsler med med hensyn til informasjonen om en slik utsteder som finnes der eller i dokumentene som informasjonen ble hentet fra. Følgelig kan det ikke være noen sikkerhet for at alle hendelser som har funnet sted før utstedelsesdatoen for de relevante finansielle instrumentene (inkludert hendelser som vil påvirke nøyaktigheten eller fullstendigheten av alle offentlig tilgjengelige dokumenter som brukes av PSS i utarbeidelsen av et tilbudsdokument knyttet til det relevante finansielle instrumenter) som ville påvirke handelsprisen på de relevante aksjepapirene, vil ha blitt offentliggjort. Etterfølgende avsløring av slike hendelser eller avsløring av eller unnlatelse av å avsløre vesentlige fremtidige hendelser vedrørende utsteder av slike aksjepapirer kan påvirke handelsprisen på slike aksjepapirer og dermed handelsprisen eller verdien av slike finansielle instrumenter.

Med mindre annet er angitt i vilkårene for slike finansielle instrumenter, vil innehavere av slike finansielle instrumenter ikke ha stemmerett eller rettigheter til å motta utbytte eller utdelinger eller andre rettigheter med hensyn til de relevante aksjepapirene som slike finansielle instrumenter vedrører.

 

3. Finansielle instrumenter knyttet til indekser

Når det gjelder finansielle instrumenter knyttet til en indeks eller indekskurv, kan investorer på den spesifiserte eller fastsettbare datoen (e) for slike finansielle instrumenter motta betaling av et beløp bestemt med referanse til verdien av den relevante indeksen eller indeksene på en gitt dato eller datoer sammenlignet med en annen dato eller datoer og/eller fysisk levering av eiendeler knyttet til den relevante indeksen eller indeksene. Renter (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter, kan beregnes med referanse til verdien av en eller flere av de relevante indeksene på en gitt dato eller datoer sammenlignet med en annen dato eller datoer.

 

4. Finansielle instrumenter knyttet til valutaer

Når det gjelder finansielle instrumenter knyttet til en eller flere valutaer, på den spesifiserte eller fastsettbare dato (er) for slike finansielle instrumenter, kan investorer motta betaling av et beløp bestemt med referanse til verdien av de relevante valutaene på en gitt dato eller datoer sammenlignet med en annen dato eller datoer. Renter (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter kan beregnes ut fra verdien av en eller flere av de relevante valutaene på en gitt dato eller datoer sammenlignet med en annen dato eller datoer.

Svingninger i valutakurser for den relevante valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv med valutaer) vil påvirke verdien av finansielle instrumenter knyttet til slik valuta eller valutaer. Videre kan investorer som har til hensikt å konvertere gevinster eller tap ved mottak av penger fra eller salg av slike finansielle instrumenter til sin hjemvaluta, påvirkes av svingninger i valutakurser mellom hjemvalutaen og den aktuelle valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv med valutaer). Valutaverdier kan påvirkes av komplekse politiske og økonomiske faktorer, inkludert statlige tiltak for å fikse eller støtte verdien av en valuta (eller en eller flere av valutaene i en kurv med valutaer), uavhengig av andre markedskrefter. Kjøpere av finansielle instrumenter knyttet til en valuta eller valutaer risikerer å miste hele investeringen hvis valutakursene i den aktuelle valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv med valutaer) ikke beveger seg i den forventede retningen.

Hvis ytterligere finansielle instrumenter eller opsjoner knyttet til bestemte valutaer eller bestemte valutaindekser senere utstedes, vil tilbudet av finansielle instrumenter og opsjoner knyttet til slike valutaer eller valutaindekser, etter behov, øke i markedet, noe som kan forårsake prisen til slike finansielle instrumenter omsettes i annenhåndsmarkedet for å synke betydelig.

I det vanlige løpet av sin daglige valutahandel eller markedsføring eller for å håndtere risikoen for eksponering i forhold til ethvert finansielt instrument som er inngått med deg, kan PSS og/eller dets tilknyttede selskaper eller en tredjepart inngå i, slappe av, avslutte eller avslutte hele eller delvis transaksjoner med tredjeparter (tredjepartstransaksjoner) før, på eller etter tidspunktet da: (i) verdsettelsen av det finansielle instrumentet er bestemt; (ii) verdsettelsen av en ekstern markedsfiksering eller referanse som et finansielt instrument refererer til, bestemmes (en fiksering); (iii) det finansielle instrumentet skal betale seg; eller (iv) en parts rettigheter til å kreve oppgjør av det finansielle instrumentet kan utøves (alle eller noen av disse tider er et relevant tidspunkt). Det er mulig at inngang til tredjepartstransaksjoner på et relevant tidspunkt kan påvirke valutakurser direkte eller indirekte, noe som igjen kan påvirke verdien av et finansielt instrument for deg, eller verdien av en fiksering og/eller kan utløse visse bestemmelser i et finansielt instrument.

 

5. Finansielle instrumenter knyttet til kreditt til spesifiserte enheter

Finansielle instrumenter kan være knyttet til kreditten til en eller flere spesifiserte enheter, og i tilfelle det oppstår visse omstendigheter spesifisert i vilkårene for slike finansielle instrumenter, PSS eller, etter hva som er tilfellet, den relevante tredjeparts plikt til å betalingsbeløp under slike finansielle instrumenter kan erstattes av en forpliktelse til å betale andre beløp beregnet med henvisning til verdien av forpliktelser knyttet til en eller flere av slike spesifiserte enheter og/eller å levere slike forpliktelser. I tillegg kan slike finansielle instrumenter som er rentebærende, slutte å bære renter på eller før datoen for slike omstendigheter.

 

6. Finansielle instrumenter knyttet til derivater

Finansielle instrumenter kan utstedes eller på annen måte inngås, hvor avkastningen er knyttet til derivater (som kan være komplekse) som søker å endre eller replikere investeringsytelsen til bestemte verdipapirer, råvarer, valutaer, renter, indekser eller markeder på en innflytelsesrik eller ulovlig basis. Det underliggende for slike finansielle instrumenter har vanligvis motpartsrisiko og kan ikke fungere på den måten som er forventet, noe som resulterer i større tap eller verdiøkning. Slike finansielle instrumenter er utsatt for risiko som kan resultere i tap av hele eller deler av verdien av det underliggende og dermed påvirke verdien av de finansielle instrumentene negativt. Slike risikoer kan omfatte rente- og kredittrisiko, volatilitet, verdensmarkedet og lokal markedspris og etterspørsel, og generelle økonomiske faktorer og aktivitet. Det underliggende kan være et derivat som også kan ha en meget høy innflytelse innebygd i det som kan forstørre markedsbevegelsene vesentlig, noe som betyr at tap i noen tilfeller kan overstige verdien av det relevante derivatinstrumentet og dermed resultere i et totaltap.
Noen av markedene for derivatinstrumenter er "over-the-counter" eller "interdealer" -markeder, som kan være illikvide og noen ganger er utsatt for større spredninger mellom bud- og tilbudspriser enn børshandlede derivatinstrumenter. Deltakerne i slike markeder er vanligvis ikke gjenstand for kredittvurdering og regulatorisk tilsyn, noe som ville være tilfelle for medlemmer av "børsbaserte" markeder. Dette utsetter investorer i finansielle instrumenter knyttet til slike derivater for risikoen for at en motpart ikke vil gjøre opp en transaksjon i samsvar med sine vilkår og betingelser fordi motparten har et kreditt- eller likviditetsproblem eller fordi motparten misligholder av en annen grunn. Forsinkelser i oppgjøret kan også skyldes tvister om vilkårene i den relevante derivatkontrakten (uansett om det er troverdig), siden slike markeder kan mangle etablerte regler og prosedyrer for rask løsning av tvister mellom markedsaktører som finnes i "børsbaserte" markeder. Disse faktorene kan føre til at verdien av et finansielt instrument reduseres. Slik "motpartsrisiko" er tilstede i alle "reseptfrie" eller bilaterale bytteavtaler og aksentueres i kontrakter med lengre løpetid der uforutsette hendelser kan gripe inn for å forhindre oppgjør. Verdsettelsen av over-the-counter derivattransaksjoner er også gjenstand for større usikkerhet og variasjon enn for børshandlede derivater og verdsettelser levert av en part kan avvike fra verdsettelser levert av en tredjepart eller verdien ved likvidasjon av den aktuelle transaksjonen. Under visse omstendigheter er det kanskje ikke mulig å skaffe markedskurs for verdien av en over-the-counter derivat transaksjon.

 

7. Finansielle instrumenter knyttet til varer og/eller råvarefutures

Når det gjelder finansielle instrumenter knyttet til en vare eller kurv med varer eller futures, kan investorer på den spesifiserte eller fastsettelige datoen (e) for slike finansielle instrumenter motta betaling av et beløp som er bestemt ut fra verdien av de aktuelle varene eller terminkontrakter på en gitt dato eller datoer sammenlignet med en annen dato eller datoer. Renter (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter kan beregnes ut fra verdien av en eller flere varer på en gitt dato eller datert i forhold til en eller flere andre datoer eller ved henvisning til en eller flere råvareterminkontrakter.

Investorer bør merke seg at bevegelsene i vareprisen eller varekurven kan være utsatt for betydelige svingninger som ikke kan korrelere med endringer i renter, valutaer eller andre indekser og tidspunktet for endringer i den aktuelle prisen på varen eller varene kan påvirke den faktiske avkastningen til investorer, selv om gjennomsnittsnivået er i samsvar med deres forventninger. Generelt, jo tidligere endringen i prisen eller prisene på varene, desto større blir effekten på avkastningen.

Råvareterminer er svært volatile. Råvaremarkedene påvirkes blant annet av endrede forhold mellom tilbud og etterspørsel, vær, offentlige, landbruks-, handels- og handelsprogrammer og politikk designet for å påvirke råvarepriser, politiske og økonomiske hendelser i verden og endringer i renten. Videre innebærer investeringer i futures- og opsjonskontrakter ytterligere risiko, inkludert, uten begrensning, innflytelse (marginen er vanligvis en prosentandel av kontraktens pålydende og eksponeringen kan være nesten ubegrenset). En innehaver av en futuresposisjon kan oppleve at slike posisjoner blir illikvide fordi visse råvarebørser begrenser svingninger i visse futureskontraktpriser i løpet av en enkelt dag etter forskrifter referert til som "daglige prissvingningsgrenser" eller "daglige grenser". Under slike daglige grenser kan det i løpet av en enkelt handelsdag ikke utføres handler til priser utover de daglige grensene. Når prisen på en kontrakt for en bestemt fremtid har økt eller redusert med et beløp som tilsvarer den daglige grensen, kan posisjoner i fremtiden verken tas eller likvideres med mindre tradere er villige til å gjennomføre handler på eller innenfor grensen. Dette kan forhindre en innehaver i å likvidere ugunstige stillinger umiddelbart og utsette den for betydelige tap.

Futurekontraktpriser i forskjellige varer har noen ganger overskredet den daglige grensen i flere påfølgende dager med liten eller ingen handel. Lignende hendelser kan forhindre likvidering av ugunstige posisjoner og utsette en investor i et finansielt instrument knyttet til slike kontraktpriser for betydelige tap.

Markedsprisen på slike finansielle instrumenter kan være volatil og kan avhenge av gjenværende tid til innløsning eller innløsning og volatiliteten i prisen på varen eller varene. Prisen på varen eller varene kan påvirkes av økonomiske, økonomiske og politiske hendelser i en eller flere jurisdiksjoner, inkludert faktorer som påvirker børsen (e) eller noteringssystemet (e) som slike varer kan handles på.

 

8. Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller illikvide eiendeler

Finansielle instrumenter kan være knyttet til en underliggende som er underlagt juridiske eller andre restriksjoner for overføring eller som det ikke eksisterer noe likvidt marked for, for eksempel aksjepapirer i private selskaper. Markedskursene, hvis noen, på slike aksjepapirer har en tendens til å være mer volatile, og det kan være umulig å selge slike aksjepapirer når det er ønskelig eller å realisere deres virkelige verdi ved et salg. Slike aksjepapirer må verken noteres på en børs eller handles i et håndkjøpsmarked. Som et resultat av fraværet av et offentlig handelsmarked for disse aksjepapirene, vil de sannsynligvis være mindre likvide enn børsnoterte aksjepapirer. Det kan være betydelige forsinkelser i forsøket på å selge ikke-børsnoterte aksjepapirer. Selv om disse aksjepapirene kan selges i privatforhandlede transaksjoner, kan prisene fra dette salget være mindre enn de opprinnelig betalte. Videre er selskaper hvis aksjepapirer ikke er registrert eller børsnotert, underlagt opplysningskrav og andre krav til investorbeskyttelse som ville være gjeldende hvis aksjepapirene deres ble registrert eller børsnotert.

I tillegg kan en børs eller reguleringsmyndighet stanse handelen med en bestemt kontrakt, beordre umiddelbar likvidasjon og oppgjør av en bestemt kontrakt, eller beordre at handel med en bestemt kontrakt utføres kun for likvidasjon. Ulikviditeten av posisjoner kan resultere i betydelige uventede tap, og dermed kan investorer i finansielle instrumenter knyttet til dem også lide betydelige uventede tap.

 

9. Finansielle instrumenter knyttet til verdipapirer med lav kredittkvalitet

Finansielle instrumenter kan være knyttet til spesielt risikofylte investeringer som også kan gi potensial for tilsvarende høy avkastning. Som et resultat er det en betydelig risiko for at en investor i et slikt finansielt instrument kan miste hele eller vesentlig hele investeringen. Det underliggende knyttet til slike finansielle instrumenter kan bli vurdert lavere enn investeringsgrad, og kan derfor betraktes som "useriøse obligasjoner" eller verdipapirer i nød (se også "Finansielle instrumenter knyttet til verdipapirer i nød" nedenfor).

 

10. Finansielle instrumenter knyttet til nødlidende verdipapirer

Finansielle instrumenter kan være knyttet til verdipapirer til utstedere i svak økonomisk tilstand, som opplever dårlige driftsresultater, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoverdi, står overfor spesielle konkurranse- eller produktutdateringsproblemer, eller som er involvert i konkurs- eller omorganiseringsprosesser. Slike finansielle instrumenter kan innebære betydelige risikoer som kan resultere i betydelige eller til og med totale tap av beløpet som er investert i slike finansielle instrumenter. Blant risikoene i finansielle instrumenter knyttet til slike investeringer er at det ofte kan være vanskelig å skaffe informasjon om den sanne tilstanden til utstederen av den relevante underliggende; verdien av den relevante underliggende kan påvirkes negativt av lover knyttet til blant annet uredelige overføringer og andre ugyldige overføringer eller betalinger, långivers ansvar og en domstols makt til å nekte, redusere, underordne eller frakoble fremmede krav; markedsprisen på den relevante underliggende kan være utsatt for brå og uregelmessige markedsbevegelser og prisvolatilitet over gjennomsnittet, og spredningen mellom bud- og tilbudspriser på den relevante underliggende kan være større enn den som råder i andre verdipapirmarkeder; det kan ta flere år før markedsprisen på den relevante underliggende gjenspeiler dens egenverdi. i en virksomhetsreorganisering er det kanskje ikke mulig å gjennomføre omorganiseringen (på grunn av for eksempel manglende innhentelse av nødvendige godkjenninger); og ved en likvidasjon (både inn og ut av konkurs) og en omorganisering er det risiko for at avviklingen eller omorganiseringen vil bli forsinket (for eksempel til forskjellige forpliktelser, faktiske eller betingede, er dekket) eller vil resultere i en fordeling av kontanter eller et nytt verdipapir hvis verdi vil være lavere enn kjøpesummen for den relevante underliggende.

 

11. Finansielle instrumenter knyttet til investeringer i fremvoksende eller utviklende markeder

Finansielle instrumenter kan være knyttet til verdipapirer til utstedere som ikke er lokalisert i eller underlagt regulering i utviklede land eller verdipapirer som ikke er denominert i valutaen til, eller som ikke handles i, utviklede land. Investering i slike finansielle instrumenter innebærer visse spesielle risikoer, inkludert risiko forbundet med politisk og økonomisk usikkerhet, ugunstig statlig politikk, restriksjoner på utenlandske investeringer og valutakonvertibilitet, valutakursendringer, mulige lavere opplysnings- og reguleringsnivåer, og usikkerhet om status , tolkning og anvendelse av lover, inkludert, men ikke begrenset til, regler knyttet til ekspropriasjon, nasjonalisering og inndragning. Selskaper som ikke er lokalisert i utviklede land, er heller ikke generelt underlagt ensartede regnskaps-, revisjons- og regnskapsstandarder, og revisjonspraksis og -krav kan ikke være sammenlignbare med de som gjelder for selskaper i utviklede land. Verdipapirer som ikke handles i utviklede land har en tendens til å være mindre likvide og prisene på slike verdipapirer mer volatile. I tillegg kan oppgjør av handler i noen slike markeder være mye tregere og mer utsatt for svikt enn i markeder i utviklede land. Økte depotkostnader samt administrative vanskeligheter (for eksempel gjeldende lovgivning i lovgivningene i fremvoksende eller utviklende land for depotmottakere i slike jurisdiksjoner under forskjellige omstendigheter, inkludert konkurs, evne til å gjenvinne tapte eiendeler, ekspropriasjon, nasjonalisering og rekordtilgang) kan oppstår også ved vedlikehold av eiendeler i slike fremvoksende eller utviklingsland.

 

12. Finansielle instrumenter knyttet til fondsaksjer inkludert hedgefond

Når det underliggende er eller vedrører ett eller flere fond, gjenspeiler de relevante finansielle instrumentene resultatene til slike fond, som kan være "hedgefond". Et hedgefond kan handle og investere i et bredt spekter av investeringsinteresser, for eksempel gjelds- og aksjepapirer, råvarer og valuta, og kan inngå derivattransaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, futures og opsjoner. Et hedgefond kan ofte være illikvide og kan bare handles på månedlig, kvartalsvis eller enda sjeldnere basis. Av alle disse årsakene og de som er beskrevet nedenfor, anses det generelt å være risikabelt å investere direkte eller indirekte i hedgefond. Hvis det underliggende er et hedgefond som ikke yter tilstrekkelig, vil verdien falle, muligens til null. Hedgefondet (e) som gjenspeiles i det relevante underlaget fra tid til annen og dets/deres hedgefondshandelsrådgivere, samt markedene og instrumentene de investerer i, er ofte ikke gjenstand for gjennomgang av statlige myndigheter, selvregulerende organisasjoner eller andre tilsynsmyndigheter.

Følgende er en ikke-uttømmende liste over risikoene knyttet til investering i hedgefond:

A.Investeringssjef

Ytelsen til et hedgefond vil avhenge av resultatene til investeringene som er valgt av nøkkelpersoner knyttet til den daglige driften av investeringsforvalteren i det relevante hedgefondet og av ekspertisen til slike nøkkelpersoner. Enhver tilbaketrekking eller annen opphør av investeringsaktiviteter på vegne av investeringsforvalteren av noen av disse personene kan føre til tap og/eller oppsigelse eller oppløsning av det relevante hedgefondet. Investeringsstrategien, investeringsrestriksjonene og investeringsmålene til et hedgefond gir investeringsforvalteren betydelig skjønn til å investere eiendelene i det, og det kan ikke være noen garanti for at investeringsforvalterens investeringsbeslutninger vil være lønnsomme eller effektivt sikre seg mot risiko for marked eller andre betingelser og dermed slike beslutninger kan føre til at verdien av det aktuelle hedgefondet synker.
En investeringsforvalter kan motta resultatrelaterte gebyrer, som kan være betydelige. Måten å beregne slike avgifter på kan skape et insentiv for investeringsforvalteren til å foreta investeringer som er mer risikofylte eller mer spekulative enn det ville være tilfelle hvis slike gebyrer ikke ble betalt til investeringsforvalteren. I tillegg, siden resultatgebyrene kan beregnes på et grunnlag som inkluderer både urealiserte og realiserte gevinster på det relevante hedgefondets eiendeler, kan slike gebyrer være større enn hvis de utelukkende var basert på realiserte gevinster. Hvis et hedgefond ikke presterer eller ikke presterer tilstrekkelig til å dekke gebyrene, vil verdien av det aktuelle hedgefondet falle og kan falle til null.

B.Mangel på adskillelse av eiendeler

En hovedmegler kan bli, eller kan ha blitt utnevnt, i forhold til et hedgefond og vil følgelig være ansvarlig for depot-, clearing-, finansierings- og rapporteringstjenester med hensyn til verdipapirtransaksjoner som inngås av den relevante investeringsforvalteren. Når investeringer fra et hedgefond klassifiseres av den relevante hovedmegleren som sikkerhet, kan de ikke skilles av slike hovedmeglere fra egne investeringer. Som et resultat kan slike investeringer være tilgjengelige for kreditorene til en slik hovedmegler i tilfelle av insolvens, og det relevante hedgefondet kan miste hele eller deler av interessen for slike investeringer.

C. Sikring av risiko

En investeringsforvalter kan benytte tegningsretter, futures, terminkontrakter, swapper, opsjoner og andre derivatinstrumenter som involverer verdipapirer, valutaer, renter, råvarer og andre aktivakategorier (og kombinasjoner av det foregående) for å etablere "markedsnøytrale" arbitrageposisjoner som en del av sine handelsstrategier og for å sikre seg mot bevegelser i kapitalmarkedene. Sikring mot en nedgang i verdien av en porteføljeposisjon eliminerer ikke svingninger i verdiene på porteføljeposisjoner eller forhindrer tap hvis verdiene til slike posisjoner faller, men etablerer andre posisjoner som er utformet for å tjene på den samme utviklingen, og demper dermed nedgangen i porteføljeposisjonenes verdi. Slike sikringstransaksjoner kan også begrense muligheten for gevinst hvis verdien av porteføljeposisjonen skulle øke. Videre er det ikke alltid det er mulig for investeringsforvalteren å gjennomføre sikringstransaksjoner, eller å gjøre det til priser, rater eller nivåer som er fordelaktige for hedgefondet. Suksessen til eventuelle sikringstransaksjoner vil være gjenstand for bevegelser i retning av verdipapirpriser og valuta og renter, og stabilitet eller forutsigbarhet i prisforhold. Selv om et hedgefond kan inngå slike transaksjoner for å redusere valuta- og renterisiko, kan uforutsette endringer i valuta eller renter resultere i dårligere generell ytelse for hedgefondet enn om det ikke hadde foretatt slike sikringstransaksjoner. I tillegg kan graden av korrelasjon mellom prisbevegelser for instrumentene som brukes i en sikringsstrategi og prisbevegelser i porteføljeposisjonen som sikres, variere. Av flere årsaker kan det dessuten være at investeringsforvalteren ikke er i stand til, eller kanskje ikke søker å finne en perfekt sammenheng mellom slike sikringsinstrumenter og porteføljebeholdningene som sikres. En ufullkommen korrelasjon kan forhindre et hedgefond i å oppnå den tiltenkte sikringen eller utsette et hedgefond for risiko for tap.

D.Leverasje

Hedgefond kan være i stand til å låne (eller bruke innflytelse) uten begrensning og kan benytte ulike kredittlinjer og andre former for innflytelse, inkludert bytte- og gjenkjøpsavtaler. Mens innflytelse gir muligheter for å øke et hedgefonds totale avkastning, har det også potensielt økende tap. Hvis inntekt og verdistigning på investeringer foretatt med lånte midler er mindre enn de nødvendige rentebetalinger på lånet, vil verdien av hedgefondet reduseres. I tillegg vil enhver hendelse som påvirker verdien av en investering av et hedgefond negativt bli forstørret i den utstrekning slike hedgefond er utnyttet. Den kumulative effekten av bruk av giring i et hedgefond i et marked som beveger seg negativt til slike hedgefonds investeringer, kan resultere i et betydelig tap for hedgefondet som ville være større enn hvis hedgefondet ikke ble belånet. Videre kan enhver bruk av hedgefondet av swapper og andre derivater for å få eksponering mot visse investeringer utnytte hedgefondets eiendeler og utsette det for risikoen beskrevet ovenfor.

E. Risiko knyttet til bruk av marginlån

En investeringsforvalters forventede bruk av kortsiktige marginlån vil resultere i visse ytterligere risikoer for det aktuelle hedgefondet. For eksempel, hvis verdipapirer pantsatt meglere for å sikre et hedgefonds marginkontoer faller i verdi, kan slike hedgefond være gjenstand for en "margin call", i henhold til hvilken det enten må sette inn ytterligere midler hos megleren eller være gjenstand for obligatorisk avvikling av de pantsatte verdipapirene for å kompensere for verdifallet. I tilfelle av en plutselig nedgang i verdien av hedgefondets eiendeler, kan det være at investeringsforvalteren ikke er i stand til å likvidere eiendeler raskt nok til å betale ned marginalgjelden. I et slikt tilfelle kan den relevante hovedmegleren etter eget skjønn likvidere ytterligere eiendeler i hedgefondet for å tilfredsstille slik margingjeld. Premiene for visse opsjoner som handles på ikke-amerikanske børser, kan betales med margin. Hvis investeringsforvalteren selger en opsjon på en futureskontrakt, kan det være nødvendig å sette inn margin med et beløp som tilsvarer marginkravet som er fastsatt for futureskontrakten som ligger til grunn for opsjonen, og i tillegg et beløp som er vesentlig lik premien for opsjonen . Marginkravene som stilles til skriving av opsjoner, selv om de er justert for å gjenspeile sannsynligheten for at out-of-the-money-opsjoner ikke vil bli utnyttet, kan faktisk være høyere enn de som er pålagt ved direkte handel i futuresmarkedene. Hvorvidt det vil kreves et margininnskudd for reseptfrie opsjoner, avhenger av avtalen mellom partene i transaksjonen.

F. lav kredittkvalitet og verdipapirer i nød

Hedgefond kan investere i verdipapirer knyttet til spesielt risikofylte investeringer eller verdipapirer til utstedere i svak finansiell tilstand, som opplever dårlige driftsresultater, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoverdi, som står overfor spesielle konkurranse- eller produktutdateringsproblemer, eller som er involvert i konkurs eller omorganisering. Investeringer av denne typen kan innebære betydelige risikoer som kan resultere i betydelige eller til tider til og med totale tap. Noen av risikoene forbundet med investeringer i slike enheter er beskrevet i "finansielle instrumenter knyttet til verdipapirer med lav kredittkvalitet" og "finansielle instrumenter knyttet til verdipapirer som er i nød" ovenfor.

G. Derivater

Hedgefond kan investere i derivatinstrumenter (hvorav noen kan være komplekse) som søker å modifisere eller replikere investeringsytelsen til bestemte verdipapirer, varer, valutaer, renter, indekser eller markeder på en leveraged eller unleveraged basis. Disse instrumentene har vanligvis motpartsrisiko og er utsatt for risikoen beskrevet i "finansielle instrumenter knyttet til derivater" ovenfor.
Hedgefond kan også kjøpe eller selge opsjoner på en rekke underliggende eiendeler. Risikoen for å skrive (selge) opsjoner er ubegrenset ved at forfatteren av opsjonen må kjøpe (i tilfelle et put) eller selge (i tilfelle en samtale) det underliggende verdipapiret til en bestemt pris ved utøvelse. Det er ingen grense for prisen et hedgefond kan måtte betale for å oppfylle sine forpliktelser som opsjonsforfatter. Som eiendeler som ikke kan ha verdi ved oppgjør, kan opsjoner introdusere et betydelig tilleggselement av innflytelse og risiko for et hedgefonds markedseksponering. Bruken av visse opsjonsstrategier kan utsette et hedgefond for investeringstap som er betydelige selv i sammenheng med posisjoner som den relevante investeringsforvalteren korrekt har forutsett retningen på markedspriser eller prisforhold.

H.Spesielle risikoer knyttet til handel med håndkjøttderivater

Noen av markedene der et hedgefond kan gjennomføre derivattransaksjoner er "over-the-counter" eller "interdealer" markeder, som kan være illikvide og noen ganger er utsatt for større spredninger mellom bud- og tilbudspriser enn børshandlede derivattransaksjoner . Deltakerne i slike markeder er vanligvis ikke gjenstand for kredittvurdering og regulatorisk tilsyn, noe som ville være tilfelle for medlemmer av "børsbaserte" markeder. Dette utsetter hedgefondet for risikoen for mislighold mot motparten eller forsinkelse i oppgjøret og dermed risikoen beskrevet i "finansielle instrumenter knyttet til derivater" ovenfor. Disse faktorene kan føre til at et hedgefond lider tap på grunn av ugunstige markedsbevegelser mens erstatningstransaksjoner utføres eller på annen måte. Slik "motpartsrisiko" fremheves når hedgefondet har konsentrert sine transaksjoner med en enkelt eller liten gruppe motparter. Et hedgefond er vanligvis ikke begrenset til å handle med en bestemt motpart eller konsentrere noen eller alle sine transaksjoner med en motpart. I tillegg, hvis en investeringsforvalter engasjerer seg i slike over-the-counter transaksjoner, vil det relevante hedgefondet bli utsatt for risiko for at motparten (vanligvis den relevante hovedmegleren) unnlater å oppfylle sine forpliktelser under transaksjonen. Verdsettelsen av over-the-counter derivattransaksjoner er også gjenstand for større usikkerhet og variasjon enn valutahandlede derivater. “Erstatnings” -verdien til en derivattransaksjon kan avvike fra “likvidasjons” -verdien til en slik transaksjon, og verdsettelsen som et hedgefond gir motpart til slike transaksjoner kan avvike fra verdsettelsen fra en tredjepart eller verdien ved likvidasjon av transaksjon. Under visse omstendigheter er det kanskje ikke mulig for et hedgefond å skaffe markedskurs for verdien av en over-the-counter derivat transaksjon. Et hedgefond kan også være ute av stand til å lukke eller inngå en motregning i håndkjøpt derivattransaksjon på et tidspunkt det ønsker det, noe som resulterer i betydelige tap. Spesielt kan avslutningen av en over-the-counter derivat transaksjon vanligvis bare skje med samtykke fra motparten til transaksjonen. Hvis slikt samtykke ikke innhentes, vil ikke et hedgefond kunne avslutte sine forpliktelser og kan lide tap.

I. flytende investeringer

Hedgefond kan foreta investeringer som er underlagt juridiske eller andre restriksjoner for overføring eller som det ikke eksisterer noe likvidt marked for, for eksempel aksjepapirer i private selskaper, og som er utsatt for risikoen beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller illikvide eiendeler og eiendom ”ovenfor. I tillegg kan futuresposisjoner tatt av et hedgefond bli illikvide fordi for eksempel visse råvarebørser begrenser svingninger i visse futureskontraktpriser i løpet av en enkelt dag av forskrifter referert til som "daglige prissvingningsgrenser" eller "daglige grenser" som beskrevet i "finansielle instrumenter knyttet til varer og/eller råvarefutures" ovenfor.

Juridiske og regulatoriske risikoer

Lov- og reguleringsendringer kan påvirke et hedgefond negativt. Regulering av investeringsinstrumenter, som hedgefond og mange av investeringene en investeringsforvalter har lov til å foreta på vegne av et hedgefond, er fortsatt under utvikling og kan derfor endres. I tillegg har mange offentlige etater, selvregulerende organisasjoner og sentraler fullmakt til å iverksette ekstraordinære tiltak i tilfelle krisesituasjoner. Effekten av eventuelle fremtidige juridiske eller regulatoriske endringer på et hedgefond er umulig å forutsi, men kan være betydelig og ugunstig.

K.Shortsalg

Et kortsalg innebærer salg av et verdipapir som et hedgefond ikke eier i håp om å kjøpe det samme verdipapiret (eller et verdipapir som kan byttes ut for det) på et senere tidspunkt til en lavere pris. For å levere til kjøperen må hedgefondet låne sikkerheten og er forpliktet til å returnere sikkerheten til utlåner, noe som oppnås ved et senere kjøp av verdipapiret. Hedgefondet realiserer et overskudd eller tap som følge av et kortsalg hvis prisen på verdipapiret henholdsvis faller eller øker mellom datoen for kortsalget og datoen da hedgefondet dekker sin korte posisjon, dvs. kjøper sikkerhet for å erstatte den lånte sikkerheten. Et kortsalg innebærer den teoretisk ubegrensede risikoen for en økning i markedsprisen på verdipapiret som ville resultere i et teoretisk ubegrenset tap.

L.Råvarer og råvarefutures

Et hedgefond kan investere i råvarer og/eller råvarefutures og derfor være utsatt for blant annet risikoen beskrevet i "finansielle instrumenter knyttet til varer og/eller råvareterminer" ovenfor.

M.Hedge fond kompensasjon

Et hedgefond gir vanligvis ytelsesgebyr eller tildeling, utover et grunnleggende rådgivningsgebyr, til sin generelle partner, investeringsforvalter eller person som tjener i tilsvarende kapasitet. Prestasjonsgebyrer eller tildelinger kan skape et insentiv for en investeringsforvalter til å velge risikofyltere eller mer spekulative underliggende investeringer enn det som ellers ville vært tilfelle.

N. ”Soft Dollar” -betalinger

Ved valg av meglere, banker og forhandlere til å gjennomføre transaksjoner på vegne av et hedgefond, kan en investeringsforvalter vurdere faktorer som pris, meglernes, bankenes og/eller forhandlernes evne til å gjennomføre transaksjoner raskt og pålitelig, deres fasiliteter, driftseffektivitet som transaksjoner utføres med, deres økonomiske styrke, integritet og stabilitet og konkurransekraften til provisjonssatser i forhold til andre meglere, banker og forhandlere, samt kvaliteten, helheten og hyppigheten av eventuelle produkter eller tjenester som tilbys, eller utgifter betalt, av slike meglere, banker og forhandlere. Produkter og tjenester kan omfatte forskningsartikler som brukes av investeringsforvalteren i å ta investeringsbeslutninger, og utgifter som kan betales, kan omfatte generelle omkostninger til investeringsforvalteren. Slike "myke dollar" -fordeler kan føre til at en investeringsforvalter utfører en transaksjon med en bestemt megler, bank eller forhandler, selv om den kanskje ikke tilbyr de laveste transaksjonsgebyrene. En investeringsforvalter er ikke pålagt å (i) oppnå de laveste meglerprovisjonsrentene eller (ii) kombinere eller ordne bestillinger for å oppnå de laveste meglerprovisjonsrentene på sin meglervirksomhet. Hvis en investeringsforvalter fastslår at mengden provisjoner belastet av en megler er rimelig i forhold til verdien av megler- og forskningsprodukter eller tjenester levert av en slik megler, kan den utføre transaksjoner der slike meglers provisjoner er større enn provisjonene en annen megler har kan lade. Slike meglerprovisjoner kan utbetales til meglere som utfører transaksjoner for den relevante administrerte kontoen og som leverer, betaler eller refunderer en del av hedgefondets meglerprovisjoner til hedgefondet for betaling av eiendoms- eller tjenestekostnader (for eksempel forskningstjenester) , telefonlinjer, nyheter og sitatutstyr, datafasiliteter og publikasjoner) som brukes av den relevante investeringsforvalteren eller dets tilknyttede selskaper. En investeringsforvalter vil ha muligheten til å bruke "myke dollar" generert av sine investeringsaktiviteter til å betale for eiendommen og tjenestene beskrevet ovenfor. Begrepet "myke dollar" refererer til kvittering fra en investeringsforvalter av eiendom og tjenester levert av meglere (eller futures -provisjonshandlere i forbindelse med futures -transaksjoner) uten noen kontantbetaling fra en slik investeringsforvalter basert på volumet av inntekter generert fra meglerprovisjoner for transaksjoner utført for kunder hos investeringsforvalteren. En investeringsforvalter vil vurdere mengden og arten av forskningstjenester levert av meglere, samt i hvilken grad slike tjenester er avhengige av, og vil prøve å allokere en del av meglervirksomheten til den relevante administrerte kontoen på grunnlag av disse hensyn.

Spesielle risikoer knyttet til handel med terminkontrakter

Hedgefond kan engasjere seg i terminshandel. Terminkontrakter, i motsetning til futureskontrakter, handles ikke på børser og er ikke standardiserte, snarere opptrer banker og forhandlere som hovedmenn i disse markedene og forhandler hver transaksjon på individuell basis. Forward og “cash” trading er i hovedsak uregulert; det er ingen begrensning på daglige prisbevegelser og spekulative posisjonsgrenser gjelder ikke. Rektorene som handler i terminsmarkedene er ikke pålagt å fortsette å lage markeder i valutaene eller råvarene de handler, og disse markedene kan oppleve perioder med illikviditet, noen ganger av betydelig varighet. Det har vært perioder hvor visse deltakere i disse markedene ikke har vært i stand til å oppgi priser for visse valutaer eller varer eller har notert priser med en uvanlig bred spredning mellom prisen de var forberedt på å kjøpe og den de var forberedt på å selge til. . Forstyrrelser kan oppstå i ethvert marked som handles av hedgefondene på grunn av uvanlig høyt handelsvolum, politisk inngrep eller andre faktorer. Markedslikikviditet eller forstyrrelse kan føre til store tap for et hedgefond.

P. Konsentrasjon av investeringer

Selv om et hedgefond generelt vil sikte på å investere i diversifiserte investeringer, kan investeringsforvalteren for et hedgefond investere slike hedgefondsmidler i et begrenset antall investeringer som kan være konsentrert i noen få land, bransjer, sektorer i en økonomi og/eller utstedere. Som et resultat, selv om investeringer fra hedgefond bør diversifiseres, kan den negative virkningen på verdien av det relevante hedgefondet fra ugunstige bevegelser i et bestemt land, økonomi eller bransje eller verdien av verdipapirene til en bestemt utsteder være betydelig større enn om et slikt hedgefond ikke hadde lov til å konsentrere sine investeringer i en slik grad.

Q.Omsetning

Hedgefond kan investere på grunnlag av visse kortsiktige markedshensyn. Som et resultat forventes omsetningstakten i hedgefond å være betydelig, og potensielt innebære betydelige meglerprovisjoner, gebyrer og andre transaksjonskostnader.

R.Operasjonelle og menneskelige feil

Et hedgefonds suksess avhenger delvis av den relevante investeringsforvalterens nøyaktige beregning av prisforhold, kommunikasjon av presise handelsinstruksjoner og løpende posisjonsevalueringer. I tillegg kan en investeringsforvalters strategier kreve aktiv og løpende forvaltning av varighet og andre variabler, og dynamiske justeringer av et hedgefonds posisjoner. Det er en mulighet for at feil gjennom menneskelige feil, tilsyn eller operasjonelle svakheter kan oppstå i denne prosessen og føre til betydelige handelstap og en negativ effekt på nettoformuen i det relevante hedgefondet.

S.Pålitelighet av verdsettelser

Hedgefond verdsettes i henhold til hedgefondets instrument som regulerer slike verdivurderinger. Styringsinstrumentene for hedgefond fastsetter vanligvis at verdipapirer eller investeringer som er illikvide, ikke handles på en børs eller i et etablert marked eller som det ikke er lett å fastslå noen verdi for, vil bli tildelt en virkelig verdi som investeringsforvalteren kan bestemme i sin vurdering basert på forskjellige faktorer. Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til, samlede tilbud fra forhandlere eller uavhengige vurderinger. Slike verdivurderinger er kanskje ikke en indikasjon på hva den virkelige markedsverdien ville være i et aktivt, likvidt eller etablert marked.

T.Investeringsstrategier

Hedgefond er en relativt heterogen aktivaklasse der investeringsforvalterne kan bestemme sine strategier etter eget skjønn. Som en konsekvens er det ingen allment akseptert definisjon for strategiene som brukes av hedgefond. Det kan til og med være umulig å knytte visse hedgefond til bare én spesifikk definisjon av en strategi. Videre er det forskjellige nivåer for klassifiseringer: enhver generell strategi består av forskjellige delstrategier som kan være veldig forskjellige fra hverandre.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til eller være futures eller opsjoner eller utstedt som "over disk" eller bilaterale kontrakter som det ikke er noe handelsmarked for.

13. Finansielle instrumenter knyttet til eller som er futures

Transaksjoner i futures innebærer forpliktelse til å foreta eller ta levering av kontraktens underliggende eiendel på et fremtidig tidspunkt, eller i noen tilfeller å gjøre opp stillingen med kontanter. De bærer en høy grad av risiko. 'Girningen' eller 'innflytelsen' som ofte er tilgjengelig i futureshandel betyr at en liten bevegelse kan føre til en forholdsvis mye større bevegelse i verdien av investeringen, og dette kan fungere både mot en investor og for den. Fremtidige transaksjoner har et betinget ansvar, og investorer bør være klar over konsekvensene av dette, spesielt eventuelle marginskrav.

Marginerte transaksjoner krever at kjøperen foretar en serie betalinger mot kjøpesummen, i stedet for å betale hele kjøpesummen umiddelbart. Hvis en investor handler i kontrakter for forskjeller eller selger opsjoner, kan den opprettholde et totalt tap av marginen den setter inn for å etablere eller beholde en posisjon. Hvis markedet beveger seg mot en investor, kan det bli bedt om å betale betydelig tilleggsmargin på kort varsel for å opprettholde posisjonen. Hvis den ikke gjør det innen den nødvendige tiden, kan dens posisjon bli likvidert med tap, og den vil være ansvarlig for det resulterende underskuddet. Selv om en transaksjon ikke er marginal, kan den fortsatt bære en forpliktelse til å foreta ytterligere betalinger under visse omstendigheter utover ethvert beløp som ble betalt da den inngikk kontrakten.

14. Finansielle instrumenter knyttet til eller som er opsjoner

Finansielle instrumenter kan være foret med opsjoner med forskjellige egenskaper under forutsetning av følgende betingelser.
Kjøpsopsjoner:-Å kjøpe opsjoner innebærer mindre risiko enn å selge opsjoner fordi, hvis prisen på den underliggende eiendelen beveger seg mot investoren, kan den ganske enkelt tillate at opsjonen bortfaller. Det maksimale tapet er begrenset til premien, pluss eventuelle provisjoner eller andre transaksjonskostnader.
Skrive alternativer: -Hvis en investor skriver et alternativ, er risikoen betydelig større enn å kjøpe opsjoner. Det kan være marginansvarlig for å beholde sin posisjon, og et tap kan opprettholdes godt utover mottatt premie. Ved å skrive et opsjon godtar investoren en juridisk forpliktelse til å kjøpe eller selge det underliggende hvis opsjonen utøves mot det, så langt markedsprisen har beveget seg bort fra innløsningskursen. Hvis investoren allerede eier det underliggende som det har inngått kontrakt om å selge (når opsjonen vil bli kjent som et "dekket kjøpsopsjon"), reduseres risikoen. Hvis den ikke eier det underliggende (et 'avdekket kjøpsalternativ'), kan risikoen være ubegrenset. Bare erfarne personer bør vurdere å skrive avdekkede alternativer, og deretter bare etter å ha sikret alle detaljer om gjeldende forhold og potensiell risikoeksponering.

15. Finansielle instrumenter knyttet til eller som er kontrakter for forskjeller

Futures og opsjonskontrakter kan også kalles kontrakter for forskjeller. Dette kan være opsjoner og futures på alle indekser, samt valuta- og rentebytteavtaler. I motsetning til andre futures og opsjoner kan disse kontraktene imidlertid bare gjøres opp i kontanter. Investering i en kontrakt for forskjeller medfører samme risiko som å investere i en fremtid eller et alternativ, og du bør være oppmerksom på disse som beskrevet ovenfor.

16. Finansielle instrumenter knyttet til eller som er transaksjoner utenfor valuta med derivater

Selv om noen valutamarkeder er svært likvide, kan transaksjoner med utenom-børser eller "ikke-overførbare" derivater innebære større risiko enn å investere i valutaderivater fordi det ikke er noe børsmarked for å stenge en åpen posisjon. Det kan være umulig å likvidere en eksisterende posisjon, å vurdere verdien av posisjonen som oppstår fra en transaksjon utenfor børsen eller å vurdere eksponeringen for risiko. Budpriser og tilbudspriser trenger ikke å oppgis, og selv om de er, vil de bli fastsatt av forhandlere i disse instrumentene, og det kan derfor være vanskelig å fastslå hva som er en rimelig pris.