Generelle investeringsforretninger

Generelle forretningsvilkår


1. Definisjoner - Tolkning av begreper

1.1. I disse generelle forretningsbetingelsene skal følgende vilkår, med mindre konteksten krever noe annet, ha følgende betydning og kan brukes i entall eller flertall etter behov:

"Konto" betyr en transaksjonskonto for klienten på PSS;

"Kontoutskrift" betyr en periodisk oversikt over transaksjonene som er kreditert eller belastet en konto;

"Kontooversikt" betyr en oversikt over Kundens verdipapirportefølje, åpne posisjoner, marginkrav, kontantinnskudd osv. på et bestemt tidspunkt;

"Middel" betyr en enkeltperson eller en juridisk enhet som foretar en transaksjon i hans eller hennes eget navn, men gjør det på vegne av en annen person;

"Autorisert person" betyr en person som er autorisert av klienten til å gi instruksjoner til PSS;

"Virkedag" betyr enhver dag hvor banker er åpne for virksomhet i Norge;

"CFD" og "CFD -kontrakt" betyr en differansekontrakt som er en kontrakt der en investor betaler eller får betalt differansen mellom åpnings- og sluttkurs for det aktuelle verdipapiret eller indeksen,

"Klient" skal bety deg i din egenskap som kunde hos PSS;

"Sikkerhet" betyr alle verdipapirer eller andre eiendeler som er deponert hos PSS av klienten;

“Kommisjon, gebyrer og marginplan” betyr tidsplanen for provisjoner, gebyrer, marginer, renter og andre renter som til enhver tid kan gjelde for tjenestene, bestemt av PSS på en løpende basis;

"Kontrakt" betyr enhver kontrakt, muntlig eller skriftlig, om kjøp eller salg av varer, verdipapirer, valutaer eller andre finansielle instrumenter eller eiendommer, inkludert enhver opsjon, fremtid, CFD eller annen transaksjon knyttet til dette, inngått av PSS med Kunden;

"Motparter" betyr banker og/eller meglere som eller gjennom hvem PSS kan dekke sine kontrakter med kunder, inkludert klienten;

"Standardhendelser" skal ha betydningen gitt til dette begrepet i punkt 16;

“Innsideinformasjon” betyr ikke-publisert informasjon som sannsynligvis vil påvirke prisingen av en kontrakt hvis den ble offentliggjort;

"Vi presenterer megler" betyr en finansinstitusjon eller en rådgiver som er godtgjort av PSS og/eller dets klienter for å henvise slike klienter til PSS, gi råd til slike kunder og/eller megle gjennomføring av transaksjoner mellom slike klienter og PSS;

“Marginhandel” betyr en kontrakt åpnet og vedlikeholdt basert på et margininnskudd, i motsetning til en kontrakt basert på en kjøpesum;

"Markedsregler" betyr reglene, forskriftene, skikkene og praksisene for enhver bytte, oppgjørssentral eller annen organisasjon eller marked som er involvert i inngåelse, gjennomføring eller oppgjør av en transaksjon eller kontrakt, og omfatter enhver bestemmelse, beslutning eller annen utøvelse av noen makt eller myndighet av noen slik børs, clearinghus eller annen organisasjon eller marked;

"OTC" betyr enhver kontrakt som angår en vare, sikkerhet, valuta eller annet finansielt instrument eller eiendom, inkludert enhver opsjon, fremtid eller CFD som ikke omsettes på en regulert aksje- eller råvarebørs, men "over disken" av PSS, enten som en markedsfører som beskrevet i paragraf 12 eller på annen måte;

"Rektor" betyr en enkeltperson eller en juridisk enhet, som er part i en transaksjon;

"PSS" er et handelsnavn for Private Scandinavia Sparkasse, Limited .;

“Tjenester” betyr tjenestene som skal leveres av PSS underlagt vilkårene;

"Vilkår" betyr disse generelle forretningsvilkårene for forholdet mellom klienten og PSS, som kan endres fra tid til annen;

“Handelsbekreftelse” betyr en melding fra PSS til Kunden som bekrefter at Kunden inngår en Kontrakt;

"Handelsplattform" betyr enhver online handelsplattform gjort tilgjengelig av PSS under vilkårene;

"Enhet" betyr en brøkdel av en UMA og er som sådan et OTC -instrument som PSS siterer som markedsfører til kjøp og salgspriser og derfor bør ses på som et derivatinstrument;

"Enhetlig administrert konto" or "UMA" betyr en sammensetning av de samlede investeringene til et antall investorer som forvaltes av en kapitalforvalter, som eventuelt er ansatt i PSS, forutsatt at denne investeringspuljen ikke skal utgjøre en egen juridisk enhet eller et børsnotert instrument.

1.2. Hvis det er en konflikt mellom vilkårene og relevante markedsregler, skal markedsreglene ha forrang.

1.3. I vilkårene skal enhver henvisning til en person omfatte foretak, ikke -inkorporerte foreninger,
partnerskap og enkeltpersoner.

1.4. Overskrifter og notater i vilkårene er kun til referanse og skal ikke påvirke konstruksjonen og
tolkning av vilkårene.

1.5. I vilkårene skal enhver henvisning til enhver lov, vedtekt, forskrift eller vedtakelse inneholde henvisninger til enhver lovfestet endring eller re-enactment derav eller til enhver forskrift eller pålegg gitt i henhold til slik lov, vedtekt, forskrift eller vedtakelse (eller under slik endring eller re -fremvisning).

2. Fare for bekreftelse

2.1. Kunden anerkjenner, anerkjenner og forstår at handel og investering i verdipapirer, så vel som i leveraged og non-leveraged derivates, er:

A.Svært spekulativ;

B.Kan innebære en ekstrem grad av risiko; og

C.Hvis kunden handler på margin, bare egnet for personer som kan ta risiko for tap utover margininnskuddet.

2.2. Kunden anerkjenner, gjenkjenner og forstår at:

A. På grunn av den lave marginen som normalt kreves i marginhandler, kan prisendringer på den underliggende eiendelen føre til betydelige tap;

B.Når Kunden pålegger PSS å inngå en transaksjon, vil fortjeneste eller tap som oppstår som følge av svingninger i eiendelen eller den underliggende eiendelen, være helt for Kundens konto og risiko;

C. Kunden garanterer at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og på annen måte, å påta seg risikoen for handel med spekulative investeringer;

D. Kunden samtykker i ikke å holde PSS ansvarlig for tap som er påført som følge av at PSS bærer Kundens konto og følger Kundens anbefalinger;

E. Kunden godtar at garantier for fortjeneste eller for å unngå tap er umulige i investeringshandel;

F.Klienten har ikke mottatt noen garantier for fortjeneste eller for å unngå tap eller lignende representasjoner fra PSS, fra noen av sine medarbeidere eller representanter eller fra noen annen enhet som Kunden driver en PSS -konto med, og Kunden har ikke godtatt Vilkår, og kunden vil heller ikke handle i fremtiden, av hensyn til eller avhengig av slike garantier eller lignende fremstillinger.

3. Tjenester

3.1. Med forbehold om at kunden oppfyller sine forpliktelser i henhold til vilkårene, kan PSS inngå transaksjoner med klienten i form av følgende investeringer og instrumenter:

A. Futures og CFDer på varer, verdipapirer, rente- og gjeldsinstrumenter, aksjer eller andre indekser, valutaer og basismetaller og edle metaller;

B. Spot and forward bullion, valutaer og OTC -derivater;

C. Verdipapirer, inkludert aksjer, obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, inkludert offentlige og offentlige emisjoner;

D. Opsjoner og tegningsretter for å erverve eller avhende noen av instrumentene som er oppført ovenfor, inkludert opsjoner på opsjoner;

E. Forvaltede eiendeler, enten som OTC- eller børshandlede instrumenter; og

F. Slike andre investeringer og instrumenter som PSS kan fra tid til annen bli enige om.

3.2. Når Kunden kjøper en eller flere enheter i en UMA eller annen gruppe med forvaltede eiendeler, anerkjenner og godtar Kunden at den utpekte eiendomsforvalteren for slike UMA eller puljen av forvaltede eiendeler har full makt og myndighet til å kjøpe, selge og handle i finansielle markeder på margin eller på annen måte, for konto og risiko for slik UMA eller pool av forvaltede eiendeler og derved indirekte Kundens konto og risiko.

3.3. Kunden har ikke til hensikt å være, og erkjenner, forstår og aksepterer at den ikke kan være aktivt involvert i handel og transaksjoner med UMAer eller andre grupper av forvaltede eiendeler, slik handel og transaksjoner utføres av en utpekt eiendomsforvalter.

3.4. Kunden erkjenner, forstår og godtar at en utpekt eiendomsforvalter kan bruke proprietære handelsmetoder som grunnlag for all handel og transaksjoner i UMA eller andre grupper av forvaltede eiendeler under vilkårene.

3.5. Kunden erkjenner, forstår og aksepterer at handel og transaksjoner som foretas av en kapitalforvalter utføres på den betingelse at Kunden i alle henseender gir avkall på og gir avkall på eventuelle krav om kompensasjon mot PSS, kapitalforvalteren og/eller UMA -ene eller andre puljer av forvaltede eiendeler for eventuelle økonomiske eller andre tap som Kunden kan lide som følge av slik handel og transaksjoner fra en eiendomsforvalter. Kunden anerkjenner, forstår og aksepterer videre at Kunden i alle henseender er utelukkende og utelukkende ansvarlig for alle slike økonomiske eller andre tap uten noen form for regning mot PSS, en eiendomsforvalter eller UMA eller andre grupper av forvaltede eiendeler som en konsekvens av dette.

3.6. Tjenestene levert av PSS kan omfatte:

A. Margin transaksjoner;

B. Kortsalg (dvs. salg der en av partene i kontrakten er forpliktet til å levere en eiendel den ikke besitter); eller

C. Transaksjoner i investeringer som er:

  • Handles på børser som ikke er anerkjente eller utpekte investeringsbørser;

  • Ikke handlet på noen aksje- eller investeringsbørs; og/eller

  • Ikke lett realiserbare investeringer.

3.7. Ordrer kan legges ut som markedsordrer for å kjøpe eller selge et instrument så snart som mulig til prisen som kan oppnås i markedet, eller som begrensnings- og stoppordre for handel når prisen når et forhåndsdefinert nivå, som gjelder for de forskjellige instrumentene som tilbys. Begrens kjøpsordre og stoppordre for å selge må plasseres under gjeldende markedspris, og grenseordre for å selge og stoppordre for å kjøpe må plasseres over gjeldende markedspris. Hvis budprisen for salgsordrer eller forespørselsprisen for kjøpsordre er nådd, vil ordren bli fylt så snart som mulig til den prisen som er tilgjengelig i markedet. Begrensnings- og stoppordre er dermed ikke garantert eksekverbare på det angitte nivået eller beløpet, med mindre PSS uttrykkelig sier det for den spesifikke ordren.

3.8. I forbindelse med enhver transaksjon eller kontrakt, vil PSS gjennomføre transaksjonen eller kontrakten som oppdragsgiver med mindre det er spesielt avtalt at PSS skal fungere som agent for klienten.

3.9. Alle transaksjoner med verdipapirer utføres som umiddelbare handler, med mindre annet er avtalt. I umiddelbare handler handler PSS som motpart til Kunden, som handler til en pris som PSS tilbyr.

3.10. Kunden skal, med mindre annet er skriftlig avtalt, inngå kontrakter som rektor. Hvis Kunden opptrer på vegne av en oppdragsgiver, uansett om klienten identifiserer denne oppdragsgiveren for PSS eller ikke, er PSS ikke forpliktet til å godta den oppdragsgiver som en klient med mindre annet er skriftlig avtalt, og fram til dette tidspunktet har PSS rett til anser klienten som hovedperson i forhold til kontrakten.

3.11. I tilfelle PSS gir råd, informasjon eller anbefalinger til klienten, er PSS ikke ansvarlig for lønnsomheten av slike råd, opplysninger eller anbefalinger som nærmere angitt i punkt 18, og klienten anerkjenner, anerkjenner og forstår at:

A. Alle transaksjoner med børshandlede investeringer og mange kontrakter vil bli gjennomført underlagt og i samsvar med markedsreglene;

B. Spesielt inneholder markedsreglene vanligvis brede fullmakter i en nødssituasjon eller på annen måte uønskede situasjoner;

C. Hvis en børs eller et clearinghus iverksetter tiltak som påvirker en transaksjon eller kontrakt, har PSS rett til å iverksette tiltak som det etter eget skjønn anser ønskelig av hensyn til kunden og/ eller PSS;

D. PSS skal ikke holdes ansvarlig for tap som nærmere angitt i punkt 18.3 og pådras av klienten som følge av handlinger eller unnlatelser fra en børs, clearinghus eller annen organisasjon eller et marked eller handlinger som PSS med rimelighet kan iverksette som et resultat av slike handlinger eller unnlatelser;

E. Når en transaksjon utføres av PSS som agent for klienten, skal levering eller betaling (etter behov) av den andre parten i transaksjonen være på Kundens fulle risiko;

F. PSS plikt til å levere salgsinntekt fra investeringer til klienten eller til en konto hos klienten eller en annen person på kundens vegne, skal være betinget av at PSS mottar leverbare dokumenter eller salgsinntekter (etter behov) fra den andre part eller parter i transaksjonen;

G. PSSs åpningstider er normalt 4 Sentral -Europeisk tid (CET) søndag til 4 CET på fredag. PSS kan være stengt på de viktigste norske høytidene;

H. PSS kan, uten forhåndsvarsel, helt eller delvis, permanent eller midlertidig trekke ethvert kontotilbud fra PSS til Kunden. Situasjoner der PSS kan iverksette slike tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, hvor:

  • PSS anser at Kunden kan ha besittelse av innsideinformasjon;

  • PSS mener at det er unormale handelsforhold; og

  • PSS kan ikke beregne priser i en relevant kontrakt på grunn av utilgjengelig relevant markedsinformasjon

3.12. PSS skal ikke gi noen råd til klienten om skattemessige spørsmål knyttet til tjenestene levert av PSS under vilkårene. Kunden rådes til å skaffe individuell rådgiver fra sin finansielle rådgiver, revisor eller juridiske rådgiver om eventuelle personlige skattemessige konsekvenser av tjenestene som tilbys av PSS.

3.13. Uavhengig av andre bestemmelser i vilkårene, ved levering av tjenester, har PSS rett til å foreta alle tiltak den anser nødvendig, etter eget skjønn, for å sikre overholdelse av markedsreglene og alle andre gjeldende lover og forskrifter.

4. PSS og klienten

4.1. Kunden kan gi PSS muntlige eller skriftlige instruksjoner (som skal inneholde instruksjoner gitt via internett eller via e-post som beskrevet nedenfor). PSS kan godkjenne instruksjoner muntlig eller skriftlig, etter behov.

4.2. Personene som er autorisert til å gi PSS instruksjoner på Kundens vegne, skal være de som Kunden varsler PSS om og kan endres med skriftlig melding til PSS. PSS skal ikke være bundet av slike endringer før skriftlig melding faktisk mottas og bekreftes av PSS. PSS skal ha rett til å handle etter muntlig eller skriftlig instruksjon fra enhver person som synes PSS er en autorisert person, til tross for at personen faktisk ikke er autorisert slik.

4.3. Handelsplattformen gir deg muligheten til å utføre visse kontrakter. Videre kan detaljer om kontoer, handelsbekreftelser og meldinger fra PSS til klienten være tilgjengelige på handelsplattformen. Følgende vilkår gjelder for kontrakter inngått på internett:

A. PSS og dets representanter, agenter eller meglere er ikke ansvarlig overfor Kunden for tap, utgifter, kostnader eller ansvar som Kunden pådrar seg eller pådrar seg på grunn av systemfeil, overføringsfeil eller forsinkelser eller lignende tekniske feil med mindre PSS generert en slik feil med klar intensjon om å manipulere markedsadferd og/eller ordreutførelse;

B. PSS er ikke ansvarlig overfor Kunden for tap Kunden måtte lide på grunn av feil i sitater som er et resultat av skrivefeil begått av PSS eller PSS feilaktig tolkning av informasjon som er lagt inn i systemet av Kunden. PSS har rett til å foreta nødvendige korreksjoner i kundens konto for å fikse slike feil under hensyntagen til markedsverdien av en eiendel det gjelder på det tidspunktet feilen oppstod;

C. PSS skal tilby salgbare priser i sanntid til Kunden. På grunn av forsinket overføring mellom klienten og PSS, kan prisen som tilbys av PSS ha endret seg eller hoppet før en bestilling fra klienten er mottatt av PSS. Hvis Kunden tilbyr automatisk ordreutførelse, har PSS rett til å endre prisen som Kundens ordre ble utført til markedsverdien som ordren fra Kunden ble mottatt til, slike tilfeller inkluderer eksponering for løpende hull eller gaprisiko eller enhver plutselig prisendring som allerede er ekstern til PSS;

D. Handelsplattformen kan være tilgjengelig i flere versjoner, som kan differensieres i forskjellige aspekter, inkludert, men ikke begrenset til, det anvendte sikkerhetsnivået, tilgjengelige produkter og tjenester osv. PSS er ikke ansvarlig overfor Kunden for tap , utgifter, kostnader eller ansvar som kunden pådrar seg eller pådrar seg på grunn av at klienten bruker en annen versjon enn PSS standardversjon med alle tilgjengelige oppdateringer installert;

E. Kunden skal være ansvarlig for alle bestillinger og for nøyaktigheten av all informasjon, sendt via internett ved hjelp av Kundens navn, passord eller andre personlige identifikasjonsmidler som er implementert for å identifisere Kunden;

F. Kunden er forpliktet til å holde passord hemmelig og sikre at tredjeparter ikke får tilgang til Kundens handelsfasiliteter;

G. Kunden er ansvarlig overfor PSS for Kontrakter som inngås ved hjelp av Kundens passord, selv om slik bruk kan være uautorisert eller urettmessig; og

H. Uavhengig av at handelsplattformen kan bekrefte at en kontrakt blir utført umiddelbart når kunden sender instruksjoner via handelsplattformen, utgjør handelsbekreftelsen som PSS har sendt eller gjort tilgjengelig for kunden på handelsplattformen PSSs bekreftelse av en kontrakt .

4.4. Enhver instruksjon sendt via handelsplattformen eller via e-post av klienten skal bare anses å ha mottatt og skal først da utgjøre en gyldig instruksjon og/eller bindende kontrakt mellom PSS og klienten når slik instruksjon er registrert som utført av PSS og bekreftet av PSS til klienten gjennom en handelsbekreftelse og/eller kontoutskriften, og bare overføring av en instruksjon fra klienten, skal ikke utgjøre en bindende kontrakt mellom PSS og klienten.

4.5. Kunden skal straks gi PSS alle instruksjoner som PSS måtte kreve. Hvis Kunden ikke gir slike instruksjoner umiddelbart, kan PSS etter eget skjønn ta slike skritt for Kundens regning, som PSS anser nødvendig eller ønskelig for sin egen beskyttelse eller for å beskytte Kunden. Denne bestemmelsen skal også gjelde i situasjoner der PSS ikke er i stand til å få kontakt med klienten.

4.6. Hvis Kunden ikke gir PSS beskjed om sin intensjon om å utøve en opsjon eller en annen Kontrakt som krever instruksjon fra Kunden på det tidspunktet PSS har fastsatt, kan PSS behandle opsjonen eller Kontrakten som forlatt av Kunden. Hvis en kontrakt kan forlenges ved utløpet, kan PSS etter eget skjønn velge å forlenge eller avslutte en slik kontrakt.

4.7. PSS kan (men skal ikke under noen omstendigheter være forpliktet til) kreve bekreftelse, i en slik form som PSS med rimelighet kan be om, hvis en instruksjon er om å lukke en konto eller betale penger til kunden, eller hvis det på annen måte synes for PSS at en slik bekreftelse er nødvendig eller ønskelig.

4.8. Kunden skal holde PSS skadesløs og holde PSS skadesløs for alle tap som PSS kan lide som følge av feil i instruksjoner gitt av en autorisert person eller som et resultat av PSS som handler på en instruksjon, som er, eller ser ut til å være, fra en autorisert person.

4.9. PSS kan etter eget skjønn og uten forklaring nekte å handle etter instruksjoner.

4.10. Generelt skal PSS handle i henhold til instruksjonene så snart som praktisk mulig og skal, når det gjelder handelsinstruksjoner, handle innenfor en rimelig tidsramme under hensyntagen til instruksjonens art. Men hvis PSS etter at instruksjonene er mottatt mener at det ikke er rimelig praktisk mulig å handle etter slike instruksjoner innen rimelig tid, kan PSS enten utsette handlingen etter disse instruksjonene til det etter PSS rimelige oppfatning er praktisk mulig å gjøre det eller varsle Klienten som PSS nekter å handle etter slike instruksjoner.

4.11. Det er mulig at det kan oppstå feil i prisene på transaksjoner som er oppgitt av PSS. Under slike omstendigheter, uten at det berører eventuelle rettigheter den måtte ha i henhold til norsk lov, skal PSS ikke være bundet av noen kontrakt som påstås å være inngått (enten bekreftet av PSS eller ikke) til en pris som:

A. PSS er i stand til å dokumentere overfor klienten at det var åpenbart feil på transaksjonstidspunktet; eller

B. Var, eller burde med rimelighet ha vært, kjent av kunden som feil på transaksjonstidspunktet.

4.12. Handelsstrategier som tar sikte på å utnytte feil i priser (ofte kjent som "sniping") godtas ikke av PSS. Hvis PSS, etter eget skjønn i god tro, fastslår at Kunden utnytter eller prøver å utnytte feil sitater eller utfører andre former for krenkende handel, har PSS rett til å ta ett eller flere av følgende mottiltak: rimelig tid, PSS kan enten utsette handlingen etter disse instruksjonene til det etter PSS rimelige oppfatning er praktisk mulig å gjøre det eller varsle Kunden om at PSS nekter å handle etter slike instruksjoner.

A. Justere prisoppslagene som er tilgjengelige for kunden;

B. Begrens klientens tilgang til direkteavspilling av direkte salgbare tilbud, inkludert bare å gi manuelle tilbud;

C. Hente fra kundens konto alle historiske handelsgevinster som er oppnådd ved misbruk av likviditet som er bestemt av PSS etter eget skjønn i god tro, når som helst under klientforholdet; og/eller

D. Avslutt klientforholdet umiddelbart ved å gi skriftlig varsel.

Videre tillater PSS ikke praksis med arbitrage og skalpering på PSS -handelsplattformene. Transaksjoner som er avhengige av muligheter for arbitrering av prisforsinkelser, kan oppheves. PSS forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige korreksjoner eller justeringer på den aktuelle kontoen. Kontoer som er avhengige av arbitragestrategier kan etter PSSs eget skjønn være gjenstand for avslutning av handelsmannens konto. Enhver tvist som oppstår som følge av slik arbitrage og/eller manipulasjon vil bli løst av PSS etter eget skjønn. PSS forbeholder seg retten til å holde tilbake uttak til slike saker er løst. Enhver handling eller løsning som er angitt her, skal ikke frafalle eller forringe eventuelle rettigheter eller rettsmidler som PSS kan ha mot deg, din bedrift og dens offiserer, som alle er uttrykkelig forbeholdt.

4.13 Hvis klienten er mer enn én person (for eksempel felles kontoinnehavere):

A. Ansvaret til hver slik person skal være direkte, felles og flere;

B. PSS kan handle etter instruksjoner mottatt fra en person som er eller ser ut til å være en slik person, uansett om det er en slik person
personen er en autorisert person;

C. Enhver melding eller annen kommunikasjon fra PSS til en slik person skal anses å ha blitt gitt til alle slike personer;
og

D. PSS 'rettigheter i henhold til paragraf 16 skal gjelde hvis en hendelse beskrevet i paragraf 16 skal anses å ha skjedd med hensyn til eventuelle
en av slike personer.

4.14. Kunden samtykker i at PSS kan ta opp alle telefonsamtaler, internettsamtaler (chat) og møter mellom klienten og PSS og kan avsløre slike opptak eller transkripsjoner fra slike opptak, til enhver part (inkludert, men ikke begrenset til, noen reguleringsmyndighet og /eller domstol) til hvem PSS etter eget skjønn mener det er ønskelig eller nødvendig å avsløre slik informasjon i forbindelse med enhver tvist eller forventet tvist mellom PSS og Kunden. Tekniske årsaker kan imidlertid hindre PSS i å ta opp en samtale, og under alle omstendigheter vil opptak eller transkripsjoner fra PSS bli ødelagt i henhold til PSS 'vanlige praksis. Følgelig bør Kunden ikke stole på at slike opptak eller transkripsjoner er tilgjengelige.

5. Margin, sikkerhet, betaling og levering

5.1. Kunden skal betale til PSS på forespørsel:

A. Slike pengesummer ved innskudd, eller som initial- eller variasjonsmargin, som PSS kan kreve. I tilfelle av en kontrakt inngått av PSS på en børs, skal slik margin ikke være mindre enn beløpet eller prosentandelen fastsatt av den relevante børsen pluss eventuell tilleggsmargin som PSS etter eget skjønn kan kreve;

B. Slike pengesummer som fra tid til annen kan skyldes PSS i henhold til en kontrakt, og slike beløp som kan kreves i eller for å fjerne en debetbalanse på en konto; og

C. Slike pengesummer som PSS fra tid til annen kan kreve som sikkerhet for Kundens forpliktelser overfor PSS.

5.2. Hvis Kunden foretar en betaling som er gjenstand for tilbakeholdelse eller fradrag, skal Kunden betale til PSS et slikt tilleggsbeløp for å sikre at beløpet som faktisk mottas av PSS vil være det fulle beløpet PSS ville ha mottatt hvis det ikke var trukket tilbake eller trukket fra.

5.3. Betalinger til Kundens konto blir satt inn av PSS under forutsetning av at PSS mottar de aktuelle beløpene. Dette gjelder uansett om det er uttrykkelig angitt i kvitteringer eller andre meldinger om eller forespørsler om betaling.

5.4. Med forutgående skriftlig avtale fra PSS ved hver anledning, kan Kunden i stedet for kontanter sette Sikkerhet hos PSS eller gi PSS en garanti eller skadesløsholdelse fra en person, i en form som er akseptabel for PSS, med det formål å overholde sine forpliktelser. Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at PSS etter eget skjønn kan bestemme verdien som sikkerhet skal registreres med, og følgelig beløpet som sikkerhet bidrar til PSS krav til klienten. PSS kan endre slik verdi av sikkerhet uten forhåndsvarsel til klienten.

5.5. Enhver sikkerhet vil bli holdt av en mellomliggende megler eller kvalifisert depotmann, oppnevnt av PSS, og den mellomliggende megleren eller kvalifiserte depotmottakeren er ansvarlig for å kreve og motta alle rentebetalinger, inntekter og andre rettigheter som tilfaller klienten. PSS påtar seg intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra en mellomliggende megler eller kvalifisert depotmottaker og er ikke ansvarlig overfor klienten for tap som direkte eller indirekte skyldes handlinger eller unnlatelser fra en mellomliggende megler eller kvalifisert depotmottaker.

5.6. PSS har rett til:

A. gi penger eller sikkerhet mottatt fra klienten for å oppfylle PSS sine forpliktelser overfor en tredjepart;

B. belaste, pantsette eller innvilge noen sikkerhetsordning over sikkerhet for å oppfylle PSS 'forpliktelser overfor tredjepart, i så fall kan sikkerheten registreres i kundens navn eller ikke;

C. Utlån sikkerhet til en tredjepart, i så fall kan sikkerheten være registrert i kundens navn eller ikke; og

D. Gå tilbake til klienten annet enn den opprinnelige sikkerheten eller typen sikkerhet.

PSS er ikke forpliktet til å regnskapsføre Kunden for inntekt mottatt av PSS som følge av å utføre noen av aktivitetene beskrevet i denne paragraf 5.

5.7. Kunden er forpliktet til straks å levere penger eller eiendom som kan leveres av den i henhold til en kontrakt i samsvar med vilkårene i den kontrakten og med alle instruksjoner gitt av PSS for å gjøre PSS i stand til å utføre sine forpliktelser i henhold til en tilsvarende kontrakt inngått mellom PSS og en tredjepart.

5.8. Hvis Kunden ikke gir noen margin, innskudd eller andre beløp som forfaller under vilkårene for en transaksjon, kan PSS stenge enhver åpen kontrakt, uten forhåndsvarsel til klienten, og anvende inntektene fra denne til betaling av eventuelle beløp som skyldes PSS . Dette er nærmere regulert i punkt 16.

5.9. Med forbehold for paragraf 9.3, skal kunden betale renter (fra forfallsdatoen og til betalingen finner sted) på det utestående beløpet til den kursen som er angitt i kommisjonen, gebyrer og marginplan, med forbehold for punkt XNUMX. .

5.10. Kunden informeres om at PSS skal ha rett til, i tillegg til andre rettigheter den måtte ha i henhold til vilkårene, eller i henhold til norsk lov generelt, til å begrense størrelsen på kundens åpne posisjon (netto eller brutto) og til å nekte ordre til etablere nye stillinger. Situasjoner der PSS kan utøve slike rettigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, hvor:

PSS anser at Kunden kan ha besittelse av innsideinformasjon;

PSS mener at det er unormale handelsforhold; og

Verdien av kundens sikkerhet (som bestemt av PSS i samsvar med punkt 5.4) faller under minimumskravet til margin.

6. Margin handler

6.1. På datoen for åpningen av en marginhandel mellom PSS og klienten kan PSS kreve at klienten har margin på kontoen som minst tilsvarer PSS 'opprinnelige marginkrav.

PSSs marginkrav skal gjelde i løpet av marginhandelen. Det er Kundens ansvar å sørge for at tilstrekkelig margin er tilgjengelig på kontoen når som helst. PSS kan eller ikke varsle klienten om at marginkravene ikke er oppfylt. Hvis marginen som er tilgjengelig på kontoen til enhver tid i løpet av en marginhandel ikke er tilstrekkelig til å dekke PSSs marginkrav, er Kunden forpliktet til å redusere mengden åpne marginhandler eller overføre tilstrekkelige midler til PSS som er tilstrekkelig til å oppfylle margin. Hvis PSS har varslet Kunden om at marginkravet ikke er oppfylt og ber om overføring av midler for å oppfylle marginen, må slik overføring utføres og mottas av PSS umiddelbart etter PSS 'forespørsel. Selv om Kunden gjennomfører en slik overføring, kan PSS etter eget skjønn og uten å påta seg noe ansvar overfor Kunden for slik handling, stenge en eller flere marginhandler eller deler av en marginhandel og/eller likvidere eller selge verdipapirer eller annen eiendom på kundens konto.

6.2. Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at marginkravene kan endres uten varsel. Når en marginhandel er åpnet, har PSS ikke lov til å stenge marginhandelen etter eget skjønn, men bare etter kundens instruksjon eller i henhold til PSS sine rettigheter under vilkårene. Følgelig, hvis PSS vurderer at risikoen for en marginhandel har økt i forhold til risikoen på datoen for åpning av slik marginhandel, vil PSS øke marginkravene.

7. kontoer

7.1. PSS vil gjøre Kunden en handelsbekreftelse tilgjengelig for hver transaksjon eller kontrakt inngått av PSS med eller for Kunden og for hver åpen stilling som PSS lukker for Kunden. Handelsbekreftelser vil normalt være tilgjengelige umiddelbart etter gjennomføringen av transaksjonen i samsvar med punkt 7.3.

7.2. Et kontosammendrag og kontoutskrift er tilgjengelig for kunden gjennom handelsplattformen. Kontosammendraget oppdateres normalt med jevne mellomrom i PSS 'åpningstider. Kontoutskriften vil normalt bli oppdatert hver virkedag med informasjon for forrige virkedag. Ved å godta vilkårene godtar kunden ikke å motta kontosammendrag eller kontoutskrifter i trykt form fra PSS, annet enn etter spesifikk forespørsel.

7.3. Enhver merknad eller annen kommunikasjon som PSS skal levere under vilkårene, inkludert kontoutskrifter og handelsbekreftelser, kan etter eget valg sendes til Kunden i elektronisk form via e -post eller ved å vises på Kundens kontosammendrag på handelsplattformen. Kunden er forpliktet til å gi PSS en e -postadresse for dette formålet. En e -postmelding anses mottatt av klienten når den sendes fra PSS. PSS er ikke ansvarlig for forsinkelser, endringer, omdirigeringer eller andre endringer meldingen måtte gjennomgå etter overføring fra PSS. En melding om kundens konto på handelsplattformen anses å være mottatt av klienten når PSS har lagt meldingen på handelsplattformen.

7.4. Kunden er forpliktet til å verifisere innholdet i hvert dokument, inkludert dokumenter sendt i elektronisk form fra PSS. Slike dokumenter skal, i mangel av åpenbar feil, anses avgjørende med mindre Kunden skriftlig underretter PSS om det motsatte innen 24 timer etter å ha mottatt et slikt dokument. I tilfelle Kunden mener å ha inngått en transaksjon eller kontrakt som burde ha frembrakt en handelsbekreftelse eller på annen måte et oppslag på Kundens konto, men Kunden ikke har mottatt en slik bekreftelse, må Kunden umiddelbart informere PSS om når Kunden burde ha mottatt en slik bekreftelse. Hvis Kunden ikke umiddelbart informerer PSS om at Kunden ikke mottok en slik bekreftelse, kan transaksjonen eller kontrakten etter PSS 'skjønn anses å være ikke-eksisterende.

7.5. Ved å godta Vilkårene samtykker Kunden i at PSS oppbevarer Kundens verdipapirer på omnibuskontoer sammen med verdipapirer som tilhører andre Klienter. PSS skal føre et register som tydelig angir den enkelte Kundens eierrett til verdipapirene som er registrert. Kunden godtar at slike verdipapirer ikke er registrert hos den relevante clearinginstitusjonen eller depotmottakeren i Kundens navn, men i PSS navn. Følgelig vil Kunden ikke ha personlig rett til erstatning for feil begått av den relevante oppklaringsinstitusjonen eller forvalteren, hvis noen.

8. Provisjoner, gebyrer og andre kostnader

8.1. Kunden er forpliktet til å betale PSS provisjonene og gebyrene som er angitt i kommisjonen, gebyrer og marginplan.

8.2. PSS kan variere slike provisjoner og gebyrer uten varsel når endringer er til fordel for Kunden, eller begrunnelsen for endringer skyldes eksterne omstendigheter utenfor PSSs kontroll, nemlig:

Endringer i forholdet til PSSs motparter påvirker PSSs kostnadsstrukturer; og

Det er endringer i provisjoner og gebyrer som vanligvis overføres til klienten av PSS, for eksempel endringer i provisjoner og
gebyrer for børser, clearinghus, informasjonsleverandører eller andre tredjepartsleverandører.

8.3. PSS kan variere slike provisjoner og gebyrer med en måneds varsel hvis:

A. Markedsforhold, inkludert konkurranseatferd, krever endringer i PSS -kommisjonene;

B. PSS, av kommersielle årsaker, ønsker å endre sin generelle kostnads- og prisstruktur; eller

C. Betydelige opplysninger om klienten, basert på hvilke individuelle betingelser ble gitt, har endret seg.

8.4. I tillegg til slike provisjoner og gebyrer, er Kunden forpliktet til å betale alle gjeldende merverdiavgifter og andre skatter, lagrings- og leveringsgebyrer, bytte- og clearinghusgebyrer og alle andre gebyrer som PSS pådrar seg i forbindelse med enhver kontrakt og/eller i forbindelse med opprettholde klientforholdet.

8.5. Videre har PSS rett til å kreve at følgende utgifter betales separat av Kunden;

A. Alle ekstraordinære utbetalinger som følge av klientforholdet, f.eks. Telefon-, telefaks-, bud- og postutgifter der kunden ber om papirbekreftelser, kontoutskrifter osv. Som PSS kunne ha levert i elektronisk form;

B. Eventuelle utgifter til PSS forårsaket av manglende ytelse fra klienten, inkludert et gebyr bestemt av PSS i forbindelse med videresending av
purringer, juridisk bistand, etc;

C. Eventuelle utgifter til PSS i forbindelse med svar på henvendelser fra offentlige myndigheter, i henhold til norsk lovgivning, inkludert et gebyr fastsatt av PSS i forbindelse med videresending av transkripsjoner og vedlegg og for utarbeidelse av kopier;

D. Administrasjonsgebyrer i forbindelse med sikkerhetsinnskudd og eventuelle utgifter til PSS i forbindelse med pant, hvis de er gitt, inkludert eventuelle forsikringspremiebetalinger; og

E. Eventuelle utgifter til PSS i forbindelse med revisors kommentarer/rapporter hvis Kunden ber om det.

8.6. Gebyrene belastes enten som et fast beløp som tilsvarer påløpte kostnader, eller som en prosentandel eller timepris som tilsvarer tjenesten som utføres. Beregningsmetodene kan kombineres. PSS forbeholder seg retten til å innføre nye avgifter.

8.7. PSS -klientkontoer der det ikke har vært noen transaksjoner (handel / uttak / innskudd), i en bestemt periode på 6 måneder, vil bli ansett som hvilende kontoer, og slike kontoer vil bli belastet med et sovende gebyr på € 10 eller $ 10 hver måned.

8.8. PSS kan dele provisjoner og gebyrer med sine tilknyttede selskaper, introduserende meglere eller andre tredjeparter eller motta godtgjørelse fra dem for kontrakter inngått av PSS. Detaljer om slike godtgjørelser eller delingsordninger vil ikke bli angitt i den relevante handelsbekreftelsen. PSS (eller enhver tilknyttet) kan dra fordel av provisjon, påslag, nedtelling eller annen godtgjørelse når den handler på vegne av motparten i en kontrakt.

8.9. Når det gjelder transaksjoner som skal gjennomføres OTC, har PSS rett til å oppgi priser som det er forberedt på å handle med Kunden til. Hvis ikke PSS utøver alle rettigheter den måtte ha i henhold til vilkårene for å avslutte en kontrakt, er det kundens ansvar å avgjøre om den ønsker å inngå en kontrakt til slike priser. Prisene som er oppgitt i handelsbekreftelsene som sendes til klienten, inkluderer alle avgifter, som ikke vil bli identifisert og offentliggjort separat. Kunden godtar å motta handelsbekreftelser i dette skjemaet. Ekstra kostnader kan påløpe. PSS handlinger som market maker er nærmere beskrevet i paragraf 12.

8.10. Videre anerkjenner, anerkjenner og aksepterer Kunden at prosedyrene beskrevet i punkt 9 (rente- og valutakonverteringer) og klausul 12 (market making) kan føre til ekstra kostnader for klienten.

9. Rente- og valutaomregninger

9.1. Med forbehold for punkt 9.2 nedenfor og med mindre annet er skriftlig avtalt, er PSS ikke ansvarlig for:

Betale renter til klienten på en kredittsaldo på en hvilken som helst konto eller på et annet beløp som PSS eier; eller

Gjør kunden rede for eventuelle renter som PSS mottar på slike summer eller i forbindelse med en kontrakt.

9.2. Hvis netto gratis egenkapital for en konto overstiger visse beløp, betaler PSS renter til slike priser som er publisert på PSS nettsted.

9.3. Hvis det er en negativ netto gratis egenkapital på en konto, betaler kunden renter til PSS av hele beløpet for den negative netto frie egenkapitalen til en kurs som er publisert i PSSs gebyrplan.

9.4. PSS kan variere slike renter uten varsel når endringer er til fordel for Kunden, eller begrunnelsen for endringer skyldes eksterne omstendigheter utenfor PSSs kontroll, nemlig:

A. Endringer i pengepolitikken eller kredittpolitikken i inn- og utland påvirker allmennrentenivået på en måte som er av betydning for PSS;

B. Andre utviklinger skjer på det generelle rentenivået, inkludert i penge- og obligasjonsmarkedene, på en måte som er av betydning for PSS; og

C. Endringer i forholdet til PSSs motparter påvirker PSSs kostnadsstrukturer.

9.5. PSS kan variere slike renter med en måneds varsel hvis:

A. Markedsforhold, inkludert konkurranseatferd, krever endringer i PSSs vilkår;

B. PSS, av kommersielle årsaker, ønsker å endre sin generelle kostnads- og prisstruktur; og

C. Betydelige opplysninger om klienten, basert på hvilke individuelle betingelser ble gitt, har endret seg.

9.6. PSS har rett til (men er ikke under noen omstendigheter forpliktet til) å konvertere:

A. Eventuelle realiserte gevinster, tap, opsjonspremier, provisjoner, rentekostnader og meglerhonorarer som oppstår i en annen valuta enn
Kundens basisvaluta (dvs. valutaen som kundens konto er denominert i) til kundens basisvaluta;

B. Eventuelt innskudd i kontant valuta til et annet kontant valutainnskudd med det formål å kjøpe en eiendel i en annen valuta
enn Kundens grunnvaluta; og

C. Alle midler som PSS har for Kunden til en annen valuta som PSS anser nødvendig eller ønskelig for å dekke Kundens forpliktelser og forpliktelser i denne valutaen.

9.7. Når PSS foretar valutakonverteringer, vil PSS gjøre det til en rimelig vekslingskurs som PSS velger. PSS skal ha rett til å belaste og beholde en påslag på valutakursene for å arrangere en slik konvertering som PSS fra tid til annen kan spesifisere og publisere i Kommisjonen, Charges & Margin Schedule.

10. Panteavtale

10.1. Enhver sikkerhet som overføres til PSS av Kunden eller eies av PSS eller av PSSs motparter på vegne av Kunden, stilles som sikkerhet for ethvert ansvar Kunden måtte ha, nå eller i fremtiden, til PSS. Uten begrensning skal slik sikkerhet omfatte kredittbalansen på kontoer, verdipapirene som er registrert som tilhørende klienten på PSS.

10.2. Hvis Kunden ikke oppfyller noen forpliktelse i henhold til vilkårene, har PSS rett til å selge pantet sikkerhet umiddelbart uten varsel eller rettslig handling. Slikt salg skal skje på den måten at PSS, etter rimelig skjønn, bestemmer og til den pris PSS, etter sitt rimelige skjønn, bestemmer som den beste oppnåelige prisen.

11. Nettingavtale

11.1. Hvis på en dato de samme beløpene skal betales i henhold til vilkårene av hver part til den andre i den samme valutaen, vil hver parts forpliktelser til å betale et slikt beløp automatisk bli oppfylt og tømt. Hvis beløpene ikke er i samme valuta, vil beløpene bli konvertert av PSS i samsvar med prinsippene nevnt i punkt 9.

11.2. Hvis det samlede beløpet som skal betales av en part overstiger det samlede beløpet som skal betales av den andre parten, skal den parten som det større samlede beløpet skal betales av betale det overskytende til den andre parten og hver parts forpliktelser til å betale blir fornøyd og utladet.

11.3. Hvis klientforholdet avsluttes i henhold til paragraf 16, skal kravene som partene har mot hverandre, endelig oppheves ved hjelp av netting (lukket). Verdien av åpne kontrakter skal bestemmes i henhold til prinsippene angitt nedenfor i klausulene 11.4 til 11.7, og det endelige beløpet som skal betales av en av partene skal være differansen mellom betalingsforpliktelsene til partene.

11.4. Satsene som Kontraktene skal stenges på, skal være markedskursene som gjelder den dagen PSS bestemmer seg for å avslutte Kontraktene på grunn av mislighold.

11.5. PSS kan etter rimelig skjønn bestemme prisene ved å innhente et tilbud fra en market maker i den aktuelle eiendelen eller ved å anvende priser fra elektroniske finansielle informasjonssystemer.

11.6. Når PSS skal fastsette verdien av kontraktene som skal netto, skal de anvende sine vanlige spreads og inkludere alle kostnader og andre gebyrer.

11.7. Denne nettingsavtalen skal ha rettsvirkning overfor et bo og kreditorer til partene i klientforholdet.

12. Markedsføring

12.1. Når PSS utfører ordrer som agent for kunden på en anerkjent aksje- eller futuresbørs, vil PSS ikke være part i en slik handel, som sådan vil ordre bli utført i handelssystemet til den aktuelle børsen til den beste prisen og mest gunstige betingelser tilgjengelig på tidspunktet for bestillingen eller i henhold til Kundens spesifikke instruksjoner, f.eks. i en situasjon der Kunden har valgt å begrense ordren, vil PSS ikke inkludere ytterligere spredning i prisen på utførelsen oppnådd for Kunden, men blir godtgjort i henhold til gebyrplanen.

12.2. Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at PSS i visse markeder, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til, valutamarkeder, OTC -valutamarkeder, kryptokurrency og CFD -kontrakter, kan fungere som en market maker.

12.3. PSS vil på Kundens skriftlige forespørsel avsløre Kunden om PSS kan fungere som market maker i et bestemt instrument.

12.4. Når PSS fungerer som market maker, vil PSS under normale markedsforhold oppgi kundens bud og spørre priser.

12.5. For at PSS kan oppgi priser med den hurtigheten som normalt er forbundet med spekulativ handel, må PSS måtte stole på tilgjengelig pris- eller tilgjengelighetsinformasjon som senere kan vise seg å være feil på grunn av spesifikke markedsforhold, for eksempel, men ikke begrenset til, mangel på likviditet i eller suspensjon av en eiendel eller feil i feeder fra informasjonsleverandører eller tilbud fra motparter. I så fall, og hvis PSS har opptrådt i god tro når han ga prisen til Kunden, kan PSS avbryte handelen med Kunden, men skal gjøre det innen rimelig tid og gi Kunden en fullstendig forklaring på årsaken til slik kansellering. .

12.6. Etter utførelse av en hvilken som helst posisjon hos en klient, kan PSS etter eget skjønn deretter motregne denne klientposisjonen med en annen klientposisjon, eller en posisjon hos en av PSSs motparter eller beholde en eiendomsrett i markedet med den hensikt å oppnå handelsgevinst fra slike stillinger. Slike avgjørelser og handlinger kan derfor føre til at PSS kompenserer Kundens posisjoner til andre priser enn prisene som er oppgitt til Kunden, noe som kan resultere i handelsfortjeneste eller tap for PSS. Dette kan igjen øke muligheten for at kunden pådrar seg det som kan sees på som en underforstått kostnad (dvs. differansen mellom prisen som kunden handlet med PSS til og prisen som PSS senere handlet med motparter og/eller andre kunder) på grunn av til eventuelle overskudd realisert av PSS som et resultat av markedsføringsfunksjonen. Imidlertid kan markedsføringsfunksjonen innebære betydelige kostnader for PSS hvis markedet beveger seg mot PSS sammenlignet med prisen PSS handlet med Kunden til.

12.7. Som et resultat av PSS aktivitet som market maker, aksepterer Kunden at PSS ikke har noen forpliktelse til å gi Kunden best mulig utførelse i slike markeder. Videre godtar Kunden at PSS i slike markeder kan inneha posisjoner som er i strid med Kundens posisjoner, noe som kan resultere i potensielle interessekonflikter mellom PSS og Kunden.

12.8. På markeder der PSS fungerer som en market maker, kan PSS ta eller ikke belaste provisjoner. Uavhengig av om PSS belaster provisjoner eller ikke, aksepterer Kunden imidlertid at PSS vil søke å få ytterligere fortjeneste ut av resultatene som markedsfører og størrelsen på slike fortjenester kan være betydelig hvis og når det sammenlignes med Kundens margininnskudd. .

12.9. Kunden erkjenner, anerkjenner og aksepterer at prisen som er oppgitt til Kunden inkluderer et spread i forhold til prisen PSS kan ha dekket eller forventet å kunne dekke Kontrakten i en handel med en annen klient eller en motpart. Videre anerkjenner, anerkjenner og aksepterer Kunden at nevnte spread utgjør godtgjørelse til PSS og at slik spread ikke kan beregnes så langt det gjelder alle Kontrakter, og at slik spread ikke vil bli spesifisert i handelsbekreftelsen eller på annen måte avslørt for Kunden.

12.10. Eventuelle provisjonskostnader, rentekostnader, kostnader forbundet med og inkludert i spredningen som PSS oppgir som markedsfører i visse markeder og andre gebyrer og avgifter, vil følgelig påvirke Kundens handelsresultat og vil ha en negativ effekt på Kundens handelsutvikling i forhold til en situasjon hvis slike provisjonskostnader, rentekostnader, kostnader knyttet til og inkludert i spreadene ikke gjaldt.

12.11. Selv om handelsspread og provisjoner normalt anses som moderate sett i forhold til verdien av de underliggende eiendelene som handles, kan slike kostnader være betydelige sammenlignet med kundens margininnskudd. Det er en konsekvens derav at Kundens margininnskudd kan bli oppbrukt av handelstap som Kunden kan pådra seg og av de direkte synlige handelskostnadene som provisjoner, rentekostnader og meglerhonorarer, så vel som nevnte ikke synlige kostnader for Kunden forårsaket av PSS ytelse som market maker.

12.12. Hvis Kunden er en aktiv handelsmann og gjennomfører mange transaksjoner, kan den totale effekten av synlige, så vel som ikke synlige kostnader, være betydelig. Følgelig kan Kunden måtte oppnå betydelig fortjeneste i markedene for å dekke kostnadene knyttet til handelsaktiviteter med PSS. For svært aktive handelsmenn kan slike kostnader over tid overstige verdien av den deponerte marginen. Normalt, når handelsmarginderivater, jo lavere prosentandel av gjeldende marginrente, jo høyere andel av kostnadene forbundet med å gjennomføre en transaksjon.

12.13. Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at innen markedsføring i utenlandsk valuta, OTC -valutaveksler, CFD -kontrakter og andre OTC -produkter kan det oppstå betydelige underforståtte kostnader som en konsekvens av overskuddet fra PSS i sin kapasitet som marked produsent.

12.14. PSS 'ytelse som market maker kan påvirke kundens konto hos PSS negativt, og de nevnte underforståtte kostnadene er hverken direkte synlige eller direkte kvantifiserbare for kunden.

12.15. PSS er ikke på noe tidspunkt forpliktet til, og vil heller ikke på noe tidspunkt avsløre detaljer om resultatene eller inntektene som er produsert som markedsfører eller detaljer knyttet til andre provisjoner, gebyrer og gebyrer.

12.16. Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at CFD -kontrakter kan være OTC -produkter notert av PSS mens de opererer som markørprodusent og ikke handles på en anerkjent børs. Som et resultat kan beskrivelsen ovenfor av de underforståtte, ikke synlige kostnadene knyttet til PSS 'ytelse som markedsfører også gjelde for enhver CFD -kontrakt.

13. Aggregering og splittelse

13.1. Kundens ordrer kan, etter PSSs skjønn, aggregeres med PSSs egne bestillinger, bestillinger fra noen av PSSs medarbeidere og/eller personer knyttet til PSS (inkludert ansatte og andre kunder). Videre kan PSS dele opp kundens ordrer, så vel som aggregerte ordrer, når de utfører slike ordrer. Selv om bestillinger bare vil aggregeres eller splittes der PSS med rimelighet mener det er til det beste for kundene, kan aggregering og splitting ved noen anledninger føre til at kunden oppnår en mindre gunstig pris enn hvis kundens ordre hadde blitt utført separat eller gjensidig.

14. Interessekonflikter

14.1. PSS, dets medarbeidere eller andre personer knyttet til PSS kan ha en interesse, et forhold eller en ordning som er vesentlig i forbindelse med enhver transaksjon eller kontrakt som utføres, eller råd gitt av PSS, i henhold til vilkårene. Ved å godta vilkårene godtar kunden at PSS kan handle slike forretninger uten forutgående henvisning til klienten.

14.2. I tillegg kan PSS gi råd, anbefalinger og andre tjenester til tredjeparter hvis interesser kan være i konflikt eller konkurranse med Kundens interesser, og PSS, dets medarbeidere og ansatte hos noen av dem kan handle på vegne av andre klienter som kan ta stillinger motsatt Kunden eller kan være i konkurranse med Kunden om å skaffe samme eller lignende stilling.